W swojej 40-letniej tradycji konkurs zdobył uznanie nie tylko wśród absolwentów i naukowców, ale także w branżach związanych z budownictwem, architekturą, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem. Jego założeniem jest stworzenie motywacji do ciągłych prac twórczych nad opracowywaniem nowych rozwiązań wspierających dziedziny objęte konkursem.

Do konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju mogą być zgłaszane prace dyplomowe, rozprawy doktorskie obrobione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody oraz publikacje, w postaci wydawnictw zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Wszystkie informacje dotyczące przedmiotowego konkursu są zawarte w Zarządzeniu nr 10 Ministra Rozwoju z 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o nagrodę Ministra  Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu (Dz. U. Min. Roz. Z 2020 r. poz. 14)

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji polskojęzycznej w terminie do 30 września 2020 r.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/nagroda-za-prace-naukowe-w-2020-r