alt18 lipca 2020 r.  dr inż. Stefan Szałkowski został wybrany na nowego przewodniczącego Okręgowej Rady Świętokrzy­skiej Okręgowej Izby Inżynie­rów Budownictwa podczas  I Nadzwyczajnego Zjazdu Świętokrzyskiej OIIB.

Na I Nadzwyczajnym Zjeździe Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w auli Politechniki Świętokrzyskiej spotkało się 82 delegatów z województwa świętokrzyskiego. Nadzwyczajne posiedzenie zjazdu zostało zwołane w związku ze śmiercią Wojciecha Płazy (28.12.2019 r.), dotychczasowego przewodniczącego Okręgowej Rady Izby. W związku z epidemią koronawirusa zjazd odbył się w pierwszym możliwym terminie, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności sanitarnej.

Obrady zjazdu otworzył Andrzej Pawelec, pełniący dotychczas obowiązki przewodniczącego Okręgowej Rady i przedstawił zasady przeprowadzenia zjazdu.

Delegaci zgłosili dwie kandydatury na stanowisko przewodniczącego Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: Ewę Skibę ze Starachowic oraz dr.  inż. Stefana Szałkowskiego z Kielc.

W tajnym głosowaniu wzięło udział 82 delegatów. Mandat do sprawowania funkcji przewodniczącego Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach, większością 46 głosów, uzyskał dr inż. Stefan Szałkowski.

Podczas inauguracyjnego przemówienia Stefan Szałkowski powiedział, że ma w planach, realizację zadań istotnych z punktu widzenia środowiska inżynierów budownictwa w regionie świętokrzyskim i w kraju. Wśród nich wymienił na przykład: intensyfikację pracy z członkami Izby, integrację środowiska, pracę na rzecz wzmocnienia etyki zawodowej, ochronę prawną inżyniera przed niespójnymi przepisami nowego prawa budowlanego.

 

dr inż. STEFAN SZAŁKOWSKI w latach 2001-2002 jako wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników  Budownictwa w Kielcach działał w Komitecie Organizacyjnym Izby Inżynierów Budownictwa, a następnie, w latach 2002-2010, pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz zastępcy przewodniczącego tej komisji od 2010 r. W obecnej kadencji jest członkiem Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. Od początku istnienia Izby jest delegatem na Krajowy Zjazd PIIB. Jest także członkiem Rady programowej Biuletynu Świętokrzyskiego.

 Aktywnie działa w  Polskim Związku Inżynierów i Techników  Budownictwa. Od 1990 r.  był wiceprzewodniczącym, a następnie przez dwie kadencje przewodniczącym Zarządu Oddziału PZITB w Kielcach. Jest członkiem Zarządu Głównego i członkiem Komitetu Rzeczoznawstwa PZITB.

Jest wieloletnim wykładowcą i pracownikiem naukowym Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach.

Fot. Marzena Smoręda