altPodsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa odpowiedziała na pismo prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa PIIB dotyczące zintensyfikowania programów rozwijanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Podkreśliła w nim, że ministerstwo docenia zainteresowanie PIIB gospodarką wodną w Polsce oraz podejmowanymi działaniami, szczególnie w obliczu niekorzystnych zmian klimatycznych przyczyniających się do występowania niedoborów wody.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z zadowoleniem przyjęła wiadomość, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa reaktywowała specjalność hydrotechniczną w zestawie uprawnień budowlanych oraz doceniła działania PIIB na rzecz zwiększenia kadry uprawnionych hydrotechników. Podkreśliła, że jest to bezcenny kapitał gospodarki wodnej na kolejne lata.

Anna Moskwa omówiła także wieloaspektowe działania rządu mające na celu przeciwdziałanie skutkom suszy, ochronę oraz zwiększenie dostępnych zasobów wodnych. Najważniejsze z nich zawiera projekt „Planu przeciwdziałania skutkom suszy” (PPSS), który jest strategicznym dokumentem planistycznym z 50-letnią  perspektywą. Wraz z planami gospodarowania wodami, planami zarządzania ryzykiem powodziowym  oraz utrzymania wód ma się przyczynić do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Celem PPSS jest zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wód użytecznych dla społeczeństwa, środowiska i wszystkich sektorów gospodarki narodowej. Jego integralną częścią są załączniki, w których zawarto informacje o planowanych inwestycjach i działaniach: propozycje budowy i przebudowy urządzeń wodnych na terenie całego kraju  oraz katalog działań, których wdrożenie przyczyni się do minimalizowania skutków suszy. PPSS zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki wodnej jesienią 2020 r. Obecnie natomiast są realizowane inwestycje i wdrażane przedsięwzięcia  wskazane w PPSS.

Częścią PPSS będą Założenia Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 (PPNW). Ideą zadania jest intensyfikacja działań, których realizacja zwiększy stopień retencji wody w naszym kraju.

Podejmowane są także działania wpisujące się w średnio-i krótkookresową strategię. Obecnie PGW WP wdraża Program Kształtowania Zasobów Wodnych. Jego celem jest odbudowa i powiększenie zasobów retencyjnych w skali całego kraju. Opracowano wykaz projektów inwestycyjnych i utrzymaniowych przewidzianych do  realizacji w obszarze każdego zarządu zlewni na lata 2020-2022. Jest to ponad 140 zadań polegających na budowie, odbudowie lub remoncie 600 urządzeń wodnych, co ma pozwolić na retencjonowanie dodatkowych 34 mln m³ wody do końca 2022 r.

Obecnie przygotowywana jest także dokumentacja projektowa na wykonanie kolejnych stopni na Odrzańskiej Drodze Wodnej w Lubiążu i Ścinawie. Okres realizacji obu projektów przewidywany jest na lata 2019-2027. Natomiast na Wiśle szykowana jest budowa stopnia wodnego w Siarzewie. Okres realizacji przewidziano na lata 2019-2028. (rozpoczęcie prac budowlanych to rok 2024).

MGMiŻŚ we współpracy m.in. z Ministerstwem Klimatu, Ministerstwem Środowiska i Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz PGW WP prowadzi prace legislacyjne nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.  Jego celem jest wprowadzenie do porządku prawnego przepisów usprawniających realizację inwestycji obejmujących budowę, przebudowę, rozbudowę lub zmianę sposobu użytkowania urządzeń wodnych.

Jak podkreśliła A. Moskwa ministerstwo dostrzega konieczność zwiększenia aktywności w zakresie planowania działań adaptacyjnych, a także przeznaczenia coraz większych nakładów finansowych na ich realizację.