alt29 kwietnia 2020 r odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PIIB po raz pierwszy on-line. W czasie obrad przyjęto sprawozdanie z działalności w roku 2019 Krajowej Rady PIIB oraz zapoznano się ze sprawozdaniami: Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz pracami Krajowej Komisji Rewizyjnej. KKR PIIB będzie wnioskowała o udzielnie absolutorium Krajowej Radzie podczas Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. Zdecydowano, że XIX Zjazd Sprawozdawczy PIIB odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego.

Obrady prowadził prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady  PIIB. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia,  uczestnicy przyjęli uchwałę w sprawie przekazania rocznych składek z tytułu przynależności PIIB do organizacji zagranicznych.

altNastępnie przewodniczący okręgowych izb inżynierów budownictwa omówili przygotowania do okręgowych zjazdów sprawozdawczych, które ze względu na sytuację sanitarno-epidemiczną w kraju nie odbyły się zgodnie z wcześniej przyjętymi terminami. Większość okręgowych izb planuje zorganizowanie XIX  okręgowych zjazdów w pierwszej dekadzie czerwca, pozostałe natomiast w maju. Prawie wszystkie odbędą się w trybie zdalnym.

W dalszej części obrad Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB w skrócie przedstawiła sprawozdanie Krajowej Rady za rok 2019, które zostało przyjęte przez uczestników posiedzenia. Potem zapoznano się ze sprawozdaniami krajowych organów statutowych z działalności w ubiegłym  roku. Funkcjonowanie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego omówił Marian Zdunek –  przewodniczący, o pracy Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mówiła Agnieszka Jońca – KROZ  koordynator, natomiast  funkcjonowanie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2019 r. zreferował jej przewodniczący Krzysztof Latoszek. Wszystkie sprawozdania zostały zaakceptowane i  zatwierdzone do przedstawienia  delegatom XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB Urszula Kallik omówiła pracę komisji oraz stwierdziła, że na podstawie ustaleń z przeprowadzonych kontroli, KKR PIIB będzie wnioskowała o udzielnie absolutorium Krajowej Radzie podczas XIX  Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

Krajowa Rada podjęła także uchwałę, że XIX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego.

Sekretarz Krajowej Rady D. Gawęcka przedstawiła uczestnikom obrad  propozycje nadania w tym roku Medalu Honorowego. Wytypowano trzy osoby: Krystynę Korniak-Figę z Małopolskiej OIIB; Adama Raka z Opolskiej OIIB i pośmiertnie Wojciecha Płazę ze Świętokrzyskiej OIIB. Swoją działalnością zawodową i społeczną przyczynili się oni do rozwoju budownictwa i samorządności w kraju oraz do wzrostu znaczenia w świadomości społecznej zarówno samej izby, jak i zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego. Przewodniczący Komisji Medalu Honorowego Franciszek Buszka podziękował okręgowych izbom za zaangażowanie i współpracę. Krajowa Rada zaakceptowała propozycje i przyjęto stosowaną uchwałę. Zdecydowano także o nadaniu członkom Lubuskiej OIIB Odznak Honorowych PIIB.

W dalszej części posiedzenia A. Jaworski, skarbnik KR PIIB przedstawił realizację budżetu za I kwartał 2020 r.

Omówiono także bieżące sprawy związane z sytuacją epidemiczną w kraju i funkcjonowaniem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w tym okresie. Zwrócono szczególną uwagę na popularyzację szkoleń on-line. Podkreślono, że wprawdzie  okręgowe izby zawiesiły działalność szkoleniową w formie audytoryjnej, to jednak udało się przenieść część szkoleń na platformy internetowe.  Krajowe Biuro PIIB we współpracy z okręgowymi izbami – jak dotąd z Mazowiecką i Śląską OIIB – uruchomiło dla wszystkich członków samorządu szkolenia na platformach internetowych. Pierwsze szkolenia odbyły się już w połowie marca w Mazowieckiej OIIB.  Szkolenia te cieszą się dużą popularnością i skorzystało z nich ponad 10 tys. osób. Ofertę doskonalenia zawodowego poszerzają również zaproponowane przez Dolnośląską OIIB nagrania TV DOIIB  kursów i wykładów, które są dostępne na stronie OIIB.
 

Fot.
https://www.facebook.com/MazowieckaOIIB/