altPrzedstawiciele siedmiu  Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych podpisali porozumienie o współdziałaniu z Polską Izbą Inżynierów  Budownictwa. Ma ono dotyczyć m.in. współpracy w zakresie opiniowania aktów normatywnych dotyczących budownictwa; doskonalenia kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz szerzenia wiedzy o problemach budownictwa oraz rozwoju techniki.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa od lat współpracuje ze Stowarzyszeniami  Naukowo-Technicznymi realizując wspólne  inicjatywy i zadania ważne dla branży budowlanej oraz środowiska inżynierów budownictwa. Podpisane porozumienie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych swoich członków, ochronę ich interesów zawodowych i dbałość o zapewnienie właściwego poziomu etycznego oraz poziom przygotowania kandydatów do uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strony zobowiązały się do szerzenia wiedzy o problemach budownictwa oraz rozwoju techniki i jej twórcach. Wspólne działania przewidują także współpracę w zakresie opiniowania aktów normatywnych dotyczących budownictwa, a także interpretacji przepisów prawa z zakresu budownictwa.

altStowarzyszenia będą mogły przygotowywać kandydatów ubiegających się o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie poprzez organizowanie kursów przygotowawczych. Będą miały także możliwość współpracy z Krajową Komisją Kwalifikacyjną PIIB w zakresie przygotowywania pytań branżowych na pisemne i ustne egzaminy na  uprawnienia budowlane. Stowarzyszenia zadeklarowały także podjęcie działań mających na celu organizację praktyk zawodowych i staży dla kandydatów na uprawnienia budowlane.

PIIB będzie współpracowała w zakresie organizacji branżowych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Ponadto na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB stowarzyszenia będą opiniować kandydatów do uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Porozumienie o współdziałaniu podpisali przedstawiciele stowarzyszeń: Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS); Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB); Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP); Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP); Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP); Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) oraz Związku Mostowców RP (ZMRP).

W mieniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa porozumienie podpisali: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes KR PIIB i Zygmunt Rawicki, wiceprezes KR PIIB.

Załącznik PDF