altDost pny jest ju| kolejny tegoroczny numer czasopisma In|ynier Budownictwa . Opublikowano w nim artykuBy dotycz ce m.in. podziaBu kompetencji na budowie pomi dzy kierownikiem budowy a in|ynierem kontraktu, metodyki BIM dla infrastruktury kolejowej, projektowania rond dwupasmowych. Zamieszczono publikacje omawiaj ce  instalacj alarmow w budynku oraz utrzymanie optymalnej wilgotno[ci w pomieszczeniach biurowych.

Zapraszamy do zapoznania si z najnowszym wydaniem czasopisma In|ynier Budownictwa !