Gospodarzem tegorocznego XXVI spotkania organizacji budowlanych (izb i związków) z krajów Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w dniach 3–6 października 2019 r. w Łodzi i Warszawie były: Polska Izba Inżynierów Budownictwa i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. W obradach uczestniczyli: Zbigniew Kledyński – prezes PIIB, Zygmunt Rawicki – wiceprezes PIIB i Adam Rak, przewodniczący  Opolskiej OIIB.

W tegorocznym spotkaniu wzięły udział następujące delegacje: Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów i Techników (ČKAIT) pod przewodnictwem Aloisa Materny; Czeskiego Związku  Inżynierów Budownictwa (ČSSI) pod przewodnictwem  Adama Vokurki; Węgierskiej Izby Inżynierów (MMK) pod przewodnictwem Nagy Gyuli; Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa (SKSI) pod przewodnictwem Vladimira Benko, Słowackiego Związku  Inżynierów Budownictwa  (SZSI) pod przewodnictwem Juraja Nagy, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) pod przewodnictwem Zbigniewa Kledyńskiego,  Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) pod przewodnictwem Ryszarda Trykosko.

Ponadto, z okazji 25 lat współpracy izb i związków budowlanych z Krajów Grupy Wyszehradzkiej, w spotkaniu uczestniczyli przewodniczący delegacji z pierwszego założycielskiego spotkania Grupy V4 w 1994 r.: Jan Kysel (SKSI), Ödön Hajto (MMK), Vaclav Mach (ČKAIT), Miloslav Pavlik (ČSSI) oraz Andrzej B. Nowakowski (PZITB).

W drugim dniu spotkania delegacje odwiedziły nową siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, gdzie miały  możliwość zwiedzenia budynku oraz zapoznania się z pracą Krajowego Biura PIIB i organów statutowych. Następnie uczestniczyły w uroczystej części Nadzwyczajnego Zjazdu PZITB z okazji Jubileuszu 85-lecia PZITB.

Główne obrady odbyły się w Łodzi (5 października br.) w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie spotkania omówiono realizację deklaracji przyjętej na XXV spotkaniu organizacji budowlanych w Bańskiej Bystrzycy z października 2018 r. Referował Vladimir Benko (SKSI).

Przewodniczący poszczególnych delegacji poinformowali także o najważniejszych wydarzeniach w swoich organizacjach ze szczególnym uwzględnieniem zmian stanu przepisów prawnych dotyczących budownictwa, jakie miały miejsce w ciągu ostatniego roku, tj. od spotkania w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji.

Przedyskutowano również problemy związane z ustawicznym doskonaleniem zawodowym w samorządach inżynierów budownictwa i stowarzyszeniach budowlanych funkcjonujących w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Temat ten omawiali przedstawiciele  wszystkich państw uczestniczących w spotkaniu.

Delegacje zgodziły się, że działalność zawodowa potrzebna do kształtowania i tworzenia obszarów antropogenicznych powinna być traktowana jako regulowana, służąca celom publicznym i jako taka jest nieodzownym warunkiem zapewnienia wysokiej jakości profesjonalnych usług. Dyskutowano o jakości projektowania w budownictwie, w tym o jego integralności merytorycznej i formalno-prawnej.

Na koniec spotkania wszystkie delegacje podpisały wspólny protokół z XXVI spotkania organizacji budowlanych (izb i związków) z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Uhonorowano także symbolicznymi statuetkami przewodniczących delegacji z pierwszego założycielskiego spotkania Grupy V4 w 1994 r. z okazji 25 lat współpracy izb i związków budowlanych z Krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Uczestnicy spotkania uzgodnili, że kolejne XXVII spotkanie organizacji budowlanych (izb i związków) z krajów Grupy Wyszehradzkiej odbędzie się w październiku 2020 r. na Węgrzech, a gospodarzem tego spotkania będzie Węgierska Izba Inżynierów (MMK).

Fot. Renata Włostowska; Jacek Szabela