alt30 września 2019 r. rozpoczęto nowy rok akademicki na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. W uroczystości wziął udział prof. Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który wygłosił wykład inauguracyjny.

altKrótkiego podsumowania minionych 7 lat pracy na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku dokonał gospodarz uroczystości – Prorektor Politechniki Warszawskiej  ds. Filii prof. Janusz Zieliński. W swoim wystąpieniu podkreślił, że miniony okres to czas niezwykle dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, zarówno tej ocenianej w skali makro, jak i dotyczącej uczelni, a także Filii w Płocku.

altProrektor zapewniał, że Filia będzie dalej doskonalić jakość i konkurencyjność kształcenia, rozwijać działalność naukowo-badawczą, zwłaszcza w kontekście dalszej współpracy z otoczeniem i przemysłem oraz modernizować bazę laboratoryjną. Nowym studentom życzył wytrwałości, młodzieńczej aktywności w poszukiwaniu prawdy i swojej własnej drogi życiowej.

altRektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt mówił o wprowadzanych zmianach na uczelni związanych z wejściem w życie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, zwanej Konstytucją dla Nauki. Mówił, że rok 2019 jest dla uczelni zarówno okresem wdrażania nowego paradygmatu funkcjonowania, jak i aspiracji osiągnięcia statusu Uniwersytetu Badawczego poprzez rzeczywistą transformację Politechniki Warszawskiej w instytucję prowadzącą badania na najwyższym światowym poziomie, o większej niż dotychczas rozpoznawalności międzynarodowej.

altRektor wspomniał, że Politechnika Warszawska przystąpiła do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, zawierającej 12 zasad, którymi powinny kierować się uczelnie w dążeniu do spełnienia najwyższych standardów zarządzania, bardziej efektywnego gospodarowania zasobami, rozwoju kadry akademickiej oraz budowaniu prestiżu uczeni, jako generatora wiedzy i kreatora nowych idei.

W kolejnej części uroczystości poprowadzonej przez Prodziekana ds. studiów dr inż. Włodzimierza Kopera immatrykulowani studenci złożyli ślubowanie, a następnie otrzymali dyplomy z rąk JM Rektora.

Wykład inauguracyjny nt. „Współczesne wyzwania polskiej gospodarki wodnej” wygłosił prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W uroczystości wzięli udział, m.in. parlamentarzyści, prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji, szkół i firm oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

Źródło: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Fot. Politechnika Warszawska Filia w Płocku