alt24 września 2019 r. odbyło się kolejne  posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego w siedzibie PIIB w Warszawie.  Dyskutowano m.in. o zasadach  organizacji i formach szkoleń oraz o  preferowanej tematyce.

            W pierwszej części spotkania odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego z Komisją ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi pod przewodnictwem prof. Adama Raka – przewodniczącego KUDZ i dr inż. Zygmunta Rawickiego – przewodniczącego Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i wiceprezesa Krajowej Rady PIIB.  W obradach uczestniczył prof. Zbigniew Kledyński – prezes Krajowej Rady PIIB.

altPodczas posiedzenia omówiono współpracę PIIB oraz okręgowych izb inżynierów budownictwa ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w zakresie organizacji lub współorganizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Na posiedzeniu poruszono tematykę dotyczącą m.in.  zasad organizacji, preferowanej tematyki, form szkolenia oraz wykładowców. Na podstawie informacji zebranych z okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz przeprowadzonej dyskusji ustalono, że okręgowe izby inżynierów budownictwa współpracują ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w zakresie doskonalenia zawodowego. Na 16 okręgowych izb 14 z nich współpracuje z oddziałami SNT. Organizacja szkoleń oraz ich współfinansowanie odbywa się na podstawie ustalonych przez okręgowe izby regulaminów dofinansowania do szkoleń organizowanych przez SNT lub na zasadach ogólnych. Do najbardziej popularnych form szkoleń należy zaliczyć: wykłady, seminaria, konferencje, wyjazdy na budowy, które często połączone są ze zwiedzaniem oraz spotkaniami integracyjnymi. Na wyróżnienie w tym zakresie zasługują: Śląska, Wielkopolska, Świętokrzyska, Małopolska, Mazowiecka, Lubelska i Łódzka OIIB.

altDo najbardziej aktywnych stowarzyszeń naukowo-technicznych w zakresie szkoleń można zaliczyć: PZITB, PZITS i SEP oraz – w niektórych izbach – SITK RP. W okręgach: mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i wielkopolskim dużą aktywność wykazało SITWM. W okręgach: śląskim, wielkopolskim i łódzkim szkolenia organizowało SITPNiG. W ostatnim okresie w okręgach: łódzkim i opolskim odnotowano zwiększenie aktywności w zakresie szkolenia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. 

Na uwagę zasługuje współpraca okręgowych izb w zakresie współorganizacji konkursów „Budowa roku” (np. Dolnośląska, Podkarpacka OIIB) lub organizacji przez stowarzyszenia kursów na uprawnienia budowlane (np. PZITB, PZITS).

altW drugiej części spotkania obie komisje  realizowały oddzielnie ustalony swój porządek obrad. Podsumowano m.in. szkolenia za I półrocze 2019 r. na podstawie otrzymanych sprawozdań z okręgowych izb. W czasie obrad omówiono też wnioski z XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB oraz okręgowych zjazdów sprawozdawczych skierowane do KUDZ oraz postęp w aktualizacji programu informatycznego „BUDINFO” w zakresie systemu dokumentowania szkoleń.

 

 

dr Andrzej Pichla

członek KUDZ PIIB