Przed rozpocz ciem obrad KR PIIB  uczestnicy posiedzenia udali si do remontowanej przyszBej siedziby PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1. Mogli obejrze stan prowadzonych prac oraz oceni post p robót.

altDalsza cz [ posiedzenia przebiegaBa w obecnej siedzibie PIIB w Warszawie  przy ul. Mazowieckiej. Obrady prowadziB Zbigniew KledyDski, prezes Krajowej Rady PIIB.

Po przyj ciu protokoBu z poprzedniego posiedzenia Danuta Gaw cka, sekretarz KR PIIB przedstawiBa projekt porz dku obrad oraz projekt regulaminu XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. CzBonkowie KR PIIB zaakceptowali zarówno propozycj projektu porz dku obrad, jak i projektu regulaminu XVIII Krajowego Zjazdu PIIB, który odb dzie si w dn. 28-29 czerwca 2019 r.

altNast pnie Zygmunt Rawicki przewodnicz cy ZespoBu ds. czasopisma In|ynier Budownictwa zapoznaB wszystkich z  wynikami  pracy zespoBu oraz przeprowadzonej w[ród czBonków PIIB  ankiety dotycz cej preferowanej wersji pisma: papierowej czy elektronicznej. Na opcj elektroniczn zdecydowaBo si ok. 16 tys. osób i do tej grupy b dzie skierowana taka wBa[nie wersja In|yniera Budownictwa . Pozostali czBonkowie PIIB b d otrzymywali wersj papierow , jak dotychczas.

W dalszej cz [ci obrad Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB przedstawiB projekt bud|etu PIIB na rok 2020. Po dyskusji i wymianie opinii,  bud|et zostaB zaakceptowany przez Krajow Rad .

altSekretarz Krajowej Rady PIIB omówiBa proponowane zmiany w Regulaminie nadawania Odznak Honorowych PIIB. WywoBaBy one o|ywion dyskusj oraz wymian uwag i sugestii. Zdecydowano, |e regulamin w nowej wersji zostanie przedstawiony na najbli|szym Prezydium KR PIIB. Danuta Gaw cka zreferowaBa tak|e zalecenia i wnioski wynikaj ce z kontroli przeprowadzonych przez Krajow Komisj Rewizyjn . Zebrani przyj li stosown uchwaB w tej sprawie.

altKolejnym punktem obrad byBo przedstawienie przez Mari ZwierczyDsk , czBonka  Komisji Wnioskowej, wniosków z okr gowych zjazdów skierowanych do XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego  PIIB  i  Krajowej Rady. Najwi cej wniosków zgBosili delegaci Mazowieckiej i Dolno[l skiej OIIB. Wnioski, które wpByn By do Komisji Wnioskowej dotyczyBy m.in.  opracowania stawek i wycen za peBnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wynikaj cych z ustawy Prawo budowlane, przeprowadzania okresowych przegl dów technicznych kubaturowych obiektów budowlanych, wprowadzania BIM.

Krajowa Rada podj Ba równie| uchwaB o nadaniu Odznak Honorowych Polskiej Izby In|ynierów Budownictwa czBonkom izb: Zwi tokrzyskiej, Lubelskiej i WarmiDsko-Mazurskiej OIIB