Po spotkaniu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w dniu 25 kwietnia  br., o którym pisaliśmy na tej stronie wcześniej, w dniu 29 kwietnia 2019 r. do PIIB wpłynęła już piątą wersja projektów trzech odrębnych ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisy wprowadzające te ustawy.

Mimo kilkakrotnych deklaracji ze strony Ministerstwa także i ta wersja rozdzielonych ustaw nie oddaje aktualnego, niezmienionego stanu rzeczy w zakresie realnego podziału uprawnień inżynierów budownictwa i architektów.

Wciąż nie przedstawia się obiektywnie uzasadnionych powodów, które uzasadniałyby potrzebę zmian w tym zakresie. Proponowanych rozwiązań nie odnosi się do jakichkolwiek twardych danych lub uzasadnionego interesu publicznego.

Wobec powyższego w dniu 6 maja br. Prezes Krajowej Rady PIIB skierował do kierownictwa MIiR oraz sejmowej Komisji Infrastruktury pismo, w którym wskazał najważniejsze powody braku akceptacji dla rezultatów dotychczasowych prac nad ustawami o zawodach.

Stwierdził m.in.:

„Jako samorząd zawodowy jesteśmy ustawowo (art. 8 Ustawy o samorządach…) zobowiązani do reprezentowania i ochrony interesów zawodowych naszych członków i nie zgadzamy się na deprecjonowanie roli inżynierów budownictwa w procesie budowlanym, co przejawia się nie tylko w tekstach przesyłanych nam projektów ustaw o zawodach, ale ostatnio także w nowelizacji ustawy Prawo budowlane (projekt z dnia 8 kwietnia 2019 r.), gdzie najważniejszy dla bezpieczeństwa i kosztów inwestycji tzw. projekt techniczny odsyła się proceduralnie w niebyt lub traktuje jako część dokumentacji powykonawczej. Sprowadza to inżyniera do roli rzemieślnika i autora inwentaryzacji, gdy w wielu przypadkach to on jest twórczym projektantem lub istotnym partnerem w nadawaniu projektom cechy realizowalności.

Projekty abstrahują od wiodącej merytorycznej roli inżynierów budownictwa w projektowaniu większości budowli (mosty, drogi, zapory wodne, linie przesyłowe, rurociągi, składowiska itp.) i gdyby je wprowadzić spowodują istotne perturbacje w budownictwie infrastrukturalnym i absorpcji funduszy unijnych.”

W konkluzji pisma znalazł się fragment o treści:

„Biorąc powyższe pod uwagę uprzejmie proszę Pana Ministra o zaniechanie prac nad projektami odrębnych ustaw o zawodach. Kontynuacja prac przyczyni się jedynie do podsycania animozji między środowiskami zawodowymi architektów i inżynierów budownictwa, a w przypadku wprowadzenia projektowanych regulacji – mimo naszego sprzeciwu - do fundamentalnych zmian w ugruntowanym stanie prawnym, ze szkodą dla polskiego budownictwa. Za to nie chcemy być współodpowiedzialni.”

Ze względu na wagę poruszonych spraw oraz ustalone w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa formy opiniowania projektów aktów prawnych, projekty ustaw oraz wypracowane dotąd opinie na ich temat zostały przesłane do przewodniczących okręgowych rad. Wszystkie okręgowe izby podjęły różnorodne działania informacyjne. Część z tych działań spotkała się z żywym oddźwiękiem członków PIIB i jej sympatyków. Niezależnie od tego, kto firmuje te różnorodne i spontaniczne działania, pozostawiamy je mądrości i rozwadze organizatorów, a ewentualne poparcie ze strony inżynierów budownictwa ich odpowiedzialności i trosce o uprawiany zawód oraz jego przyszłość.

Władze PIIB nie zaprzestają starań w przedstawionej sprawie i związanej z nią kwestii nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Krajowa Rada w najbliższym czasie oceni efekty dotychczasowych działań Izby i podejmie stosowne decyzje na przyszłość.