Przedmiotem Konkursu w dziedzinie architektury i budownictwa są:

  • projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych i ich zespołów, ze szczególnym zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;
  • projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych ze szczególnym zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;
  • projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych.

Przedmiotem Konkursu w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego są:

  • koncepcje architektoniczno-urbanistyczne przestrzeni publicznej /miejskiej/ zurbanizowanej realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności, problematyki projektowania uniwersalnego;
  • projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  • projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności, problematyki projektowania uniwersalnego;
  • projekty miejscowych planów rewitalizacji, realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska; zagadnień niskoemisyjności, problematyki projektowania uniwersalnego;
  • projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa.

Wnioski wraz z dokumentami można składać do 30 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu do ministerstwa).
Więcej informacji na stronie: gov.pl/inwestycje-rozwoj.