30 marca 2019 r. w Gdańsku w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym AmberExpo odbył się XVIII Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej OIIB, który rozpoczął tegoroczne okręgowe zjazdy sprawozdawcze w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa. W obradach uczestniczył prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB.

Na XVIII Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej OIIB zaproszono 111 delegatów  reprezentujących ponad 8 tysięcy członków, w obradach , natomiast   uczestniczyły 74 osoby. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB.
Obrady XVIII Zjazdu POIIB rozpoczął powitaniem Franciszek Rogowicz, przewodniczący Okręgowej Rady POIIB i na wstępie zarekomendował kandydaturę Wiktora Łąckiego na przewodniczącego zjazdu.
Następnie głos zabrał Prezes PIIB Zbigniew Kledyński, który po raz pierwszy uczestniczył w Zjeździe Pomorskiej OIIB. Prezes PIIB w swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie i omówił najważniejsze dla samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wydarzenia, które miały miejsce w minionym roku.  Słowami: „pracujmy wspólnie, korzystajmy z naszych kompetencji, szukajmy rozwiązań najlepszych dla naszego środowiska i starajmy się je wdrażać,  ten zjazd też temu służy” –  zakończył swoje wystąpienie Z. Kledyński.
Kolejnym etapem zjazdu było omówienie działalności statutowych organów okręgowych w 2018 r. przez ich przewodniczących: Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB  Franciszek Rogowicz, który zapoznał zgromadzonych ze sprawozdaniem Rady za 2018 r. i podkreślił bardzo dobrze układającą się współpracę ze wszystkim organami.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął jeden  wniosek dotyczący  uczczenia 20-lecia powstania struktury nadzoru budowlanego w obecnej formie prawnej i jeden  projekt uchwały w sprawie nadania Złotej Odznaki  Honorowej PIIB członkowi Okręgowej Komisji Rewizyjnej POIIB.
Przyjęto siedem  uchwał, dotyczących między innymi zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pomorskiej OIIB za rok 2018, zatwierdzenia sprawozdań organów statutowych  Pomorskiej OIIB za rok 2018 oraz projektu budżetu na rok 2019.
Rada Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w głosowaniu jawnym uzyskała absolutorium za rok 2018.
Na zakończenie XVIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej OIIB Zbigniew Kledyński, prezes PIIB podziękował za możliwość uczestniczenia  w obradach oraz  pogratulował osiągniętych wyników  organom statutowym Pomorskiej Izby. 
 
Tekst: Agnieszka Markowska, POIIB oraz red. PIIB
Fot. A. Markowska