W dniach 13-14 marca 2019 r. obradowała w Zielonce k/Warszawy Krajowa Rada PIIB. Podczas obrad omówiono m.in. przebieg XXXII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, prace komisji KR PIIB oraz wybrane zagadnienia prawne związane z działalnością Krajowej Izby oraz okręgowych izb inżynierów budownictwa.

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB prowadził Zbigniew Kledyński, prezes PIIB. Na początku obrad uczestnicy zapoznali się z pracami wybranych komisji i zespołu, funkcjonujących przy Krajowej Radzie PIIB. O działalności Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego mówił Mieczysław Grodzki, jej przewodniczący.  Podkreślił, że większość okręgowych izb inżynierów budownictwa podjęła współpracę z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego, działających na terenie swoich województw. Współdziałanie  samorządów pozwala na poznanie poglądów i stanowisk osób wykonujących różne zawody zaufania publicznego, jednocześnie integrując bardzo zróżnicowane środowiska zawodowe. Przewodniczący M. Grodzki zaznaczył, że plan pracy komisji oraz dotychczasowe działania podejmowane w ramach porozumień samorządów zawodów zaufania publicznego zamieszczone są na stronie internetowej PIIB w zakładce Komisje i zespoły.

Pracę Komisji Prawno-Regulaminowej omówił Andrzej Falkowski, jej przewodniczący. Głównym zadaniem KPR jest bieżące monitorowanie procesów legislacyjnych istotnych dla budownictwa oraz sfery działania samorządu zawodowego i jego członków, a także jej opiniowanie. Na stronie internetowej PIIB w zakładce poświęconej komisji można zapoznać się z bieżącą działalnością komisji oraz z niepublikowanymi oraz publikowanymi  projektami przepisów. Zamieszczane są także materiały  o tematyce prawnej i ujednolicone teksty przepisów.

Przewodniczący Komisji Prawno -Regulaminowej Andrzej Falkowski zachęcał  również do zgłaszania przez członków samorządu zawodowego problemów. W tym celu w zakładce poświęconej komisji  na stronie internetowej  PIIB  umieszczono   specjalny formularz. Udzielane są wyjaśnienia w związku ze stosowaniem przepisów dotyczących budownictwa, przyjmowane są  propozycje zmian  obowiązujących regulacji prawnych odnoszących się do członków PIIB oraz propozycje nowych rozwiązań legislacyjnych związanych z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa.

Działania Zespołu ds. funduszu spójności przedstawił Andrzej Cegielnik, przewodniczący. Do zadań zespołu  należy opracowanie projektu systemu wspomagającego zapewnienie wszystkim członkom PIIB równego dostępu do świadczeń na ich rzecz, w szczególności zaś  szkoleń. Członkowie zespołu przeanalizowali funkcjonowanie okręgowych izb oraz istniejące różnice w zakresie szkoleń, pomocy prawnej i samopomocy. Zaakceptowano trzy warianty ewentualnego dokonania zmian. Pierwszy dotyczy sposobu rozdziału składek członkowski, drugi – utworzenia specjalnego funduszu spójności i trzeci – to bezpośrednia współpraca między okręgowymi izbami na zasadzie „duża izba wspiera małą”. W wyniku przeprowadzonych  prac zdecydowano o stworzeniu wydzielonego funduszu spójności, z którego byłyby  zasilane poszczególne izby.  Wyniki prac i propozycja zespołu zostały przekazane Krajowej Radzie PIIB.

W dalszej części obrad Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB przedstawił przebieg ubiegłorocznej, XXXII jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia. W wyniku jej przeprowadzenia 2581 osób uzyskało uprawnienia budowlane. Najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przyznano w Mazowieckiej OIIB (382), potem w  Małopolskiej  OIIB (275), Śląskiej OIIB (264), następnie w  Wielkopolskiej OIIB (220) i Dolnośląskiej (215). Przodowała specjalność konstrukcyjno-budowlana z 1189 decyzjami, następnie instalacyjna sanitarna – 519, instalacyjna elektryczna – 348 i inżynieryjna drogowa – 283 decyzji. Poziom zdawalności egzaminu pisemnego XXXII sesji egzaminacyjnej wyniósł 79%, natomiast egzaminu ustnego – 74,4%.

Przewodniczący KKK zwrócił uwagę, że w 2018 r., w wyniku przeprowadzenia dwóch sesji egzaminacyjnych nadano 5758 osobom uprawnienia budowlane. Najwięcej nadano uprawnień w Mazowieckiej OIIB (910), następnie w Małopolskiej OIIB – 635 i Śląskiej OIIB – 615. Biorąc pod uwagę specjalności, w jakich były nadawane uprawnienia w minionym roku, to pod względem liczebności przoduje specjalność konstrukcyjno-budowlana – 2681 decyzji,  instalacyjna sanitarna – 1074 oraz instalacyjna elektryczna – 804.

Sekretarz Krajowej Rady PIIB Danuta Gawęcka przedstawiła i omówiła  prezentację dotyczącą prac związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w  Warszawie. Następnie Jerzy Stroński, przewodniczący Wielkopolskiej OIIB omówił przebieg „Dnia Inżyniera Budownictwa” zorganizowanego przez Wielkopolską OIIB w ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury „Budma 2019” pod patronatem PIIB. Przewodniczący WOIIB podkreślił, że w wydarzeniu licznie uczestniczyli przedstawiciele okręgowych izb inżynierów budownictwa, którzy mogli wysłuchać ciekawych, merytorycznych wykładów. Omówił także III Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future, które rozpoczęło się w przeddzień MTBiA „Budma 2019”.

W czasie obrad uczestnicy posiedzenia KR PIIB  zatwierdzili także uchwałę w sprawie przekazania rocznych składek z tytułu przynależności PIIB do organizacji zagranicznych (Europejska Rada Izb Inżynierów – ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa – ECCE) oraz współfinansowania 26. spotkania izb i związków organizacji budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej.  Przyjęto terminarz posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium KR PIIB w II półroczu 2019 r. Nadano także odznaki honorowe PIIB zasłużonym członkom:  Opolskiej, Podkarpackiej, Świętokrzyskiej i Lubelskiej OIIB.

W godzinach popołudniowych uczestnicy posiedzenia wysłuchali wykładu pt. „Wystąpienia publiczne – wiarygodność, wiedza i emocje”, który zreferowała Monika Zalewska.

14 marca br. członkowie KR PIIB i zaproszeni goście wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez mec. Krzysztofa Zająca, które było poświęcone wybranym zagadnieniom prawnym związanym z działalnością Krajowej Izby oraz okręgowych izb inżynierów budownictwa. Następnie mec. Jacek Sekuła przeprowadził szkolenie z ochrony danych osobowych w świetle RODO.