20 lutego 2019 r. w Warszawie odbyła się jubileuszowa X edycja konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo”. Jej zwieńczeniem była gala wręczenia „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”, które uhonorowały wyróżniające się podmioty w branży. Organizatorem konferencji był Executive Club. Polska Izba Inżynierów Budownictwa sprawowała patronat.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać czterech paneli dyskusyjnych oraz dwóch wystąpień gości specjalnych. Pierwsza z dyskusji dotyczyła nowych technologii oraz modernizacji infrastruktury kolejowej. Rozmówcy podkreślali m.in.  wagę programu modernizacji infrastruktury kolejowej do 2023 r. szacowanego na niespełna 50 mld zł. Dzięki niemu już teraz zwiększył się tabor w PKP Intercity i  sukcesywnie odnawiane są stacje kolejowe.

Gość specjalny konferencji – Geoffa Haleya, Global Executive Chairman, IPFA przedstawił kraje, które określane są jako wzorowe, jeśli chodzi o realizację kontraktów budowlanych.  Należą do nich m.in. Kanada, Australia, USA i Wielka Brytania. Jako kluczowe elementy współpracy mówca wymienił m.in. ograniczoną biurokrację, dobrze oszacowane kontrakty i brak możliwości ich znacznego negocjowania, a także rozwiniętą współpracę pomiędzy podmiotami prywatnymi i publicznymi.

Drugi panel dyskusyjny skupiał się na nowych wyzwaniach dla infrastruktury drogowej, a moderował go Włodzimierz Szymczak – b. Prezydent Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE). W czasie dyskusji zwrócono uwagę m.in. na to, że budownictwo infrastrukturalne w Polsce cechuje niepewność z minimalną dozą optymizmu. Niepewność dotyczy:  kwestii finansowych, czyli rentownej realizacji kontraktów; fluktuacji rynku infrastrukturalnego, który nie jest stabilny oraz braku planów strategicznych na to, co stanie się po perspektywie unijnej, czyli po 2023 r. Optymizm wynika z faktu, że w Polsce wciąż jest duże zapotrzebowanie w obszarze infrastruktury.

Trzeci panel dyskusyjny dotyczył szans i zagrożeń w rozwoju polskiej infrastruktury. Mówiono m.in. o partnerstwie publiczno-prywatnym  jako jednym ze sposobów finansowania inwestycji, alternatywnym wobec inwestycji UE. Podjęto też temat nowego prawa zamówień publicznych. Wskazano na liczne problemy finansowe firm budowlanych, co może skutkować trudnościami z uzyskaniem ubezpieczeń kontraktów.

Wydarzenie wzbogaciło również wystąpienie Włodzimierza Szymczaka, który odniósł się do wyzwań, jakie stoją przez branżą budowlaną. Przytoczył 17 strategicznych celów zrównoważonego rozwoju, z których 7 bezpośrednio dotyczy inżynierów budownictwa. Wśród globalnych wyzwań wymienił: dynamiczny wzrost populacji, niepohamowany rozrost miast, zmiany klimatyczne, degradację środowiska naturalnego, nadmierną eksploatację zasobów naturalnych czy też digitalizację.

Ostatni panel poświęcony był innowacjom w budownictwie. Podkreślano, że innowacje które mogą mieć wpływ na rozwój  branży to m.in. rozwój oprogramowania dla budownictwa oraz systemy zarządzania danymi. Istotną kwestią, która może mieć wpływ na zwiększenie efektywności i produktywności firm budowlanych będzie BIM (Building Information Modeling), gdyż stanowi podłoże do dalszej digitalizacji realizowanych projektów budowlanych.

Na gali rozdania „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”, czyli statuetek, których celem jest nagrodzenie przedsiębiorstw i osób, którzy swoimi działaniami wyróżniają się na tle branży. W tym roku wręczono 16 statuetek w 8 kategoriach.

Więcej na stronie: www.executive-club.com.pl