9 stycznia 2019 r. obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie posiedzenia zapoznano się  m.in. z pracami legislacyjnymi dotyczącymi inżynierów budownictwa, udziałem PIIB w targach „Budma 2019” oraz  przebiegiem i wynikami XXXII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

Pierwsze w 2019 r. obrady Prezydium Krajowej Rady PIIB prowadził Prezes PIIB – Zbigniew Kledyński. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium KR  PIIB zapoznano się z prezentacją dotyczącą funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz korzystania przez członków PIIB z usług dostępnych na krajowym portalu w minionym roku. Na koniec 2018 r. do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa należało ponad 117 tys. osób. Najliczniej była reprezentowana grupa wiekowa w przedziale 56-65 lat i systematycznie zwiększała się liczebność osób w wieku od 36 do 45 lat. Adam Kuśmierczyk, zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB omawiając dane statystyczne dotyczące PIIB, zwrócił szczególną uwagę na korzystanie przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z usług dostępnych na portalu PIIB w ubiegłym roku, np. z Serwisu Budowlanego skorzystało średnio 22,1% członków, natomiast  z elektronicznej biblioteki norm PKN – 41,15%.

Na temat prac legislacyjnych dotyczących inżynierów budownictwa mówił Z. Kledyński. Prezes PIIB podkreślił, że trwają prace w Senacie RP związane z wprowadzeniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2018 r. (sygn. akt K 39/15). Orzeczenie  to wymaga wprowadzenia zmian w obowiązującej ustawie Prawo budowlane, polegających na przeniesieniu do ustawy przepisów regulujących zakres uprawnień budowlanych, w tym ich ograniczeń. Zmiana może polegać na przeniesieniu do ustawy przepisów obecnego rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, regulującego zakres uprawnień budowlanych. Zmiany te powinny być wprowadzone do 12.02.2019 r.

- Jeśli nastąpiłyby opóźnienia legislacyjne, wówczas będzie obowiązywała nadal ustawa Prawo budowlane w jej aktualnym brzmieniu, a rozporządzenie straci moc. W takiej sytuacji kandydaci starający się o uprawnienia budowlane będą mogli składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych, ale Izby - zarówno Polska Izba Inżynierów Budownictwa, jak i Izba Architektów RP -  nie będą dysponowały odpowiednią podstawą prawną, aby je skutecznie nadawać. Dziś taka sytuacja jest czysto hipotetyczna – podkreślił Z. Kledyński.

Zaplanowana w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa wiosenna sesja egzaminacyjna (początek 17 maja 2019 r.) rozpocznie się zgodnie z planem, do czego się wszyscy  przygotowują. Liczymy, że zarówno prace Senatu RP, jak i MiR nad rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych, skończą się pomyślnie i we właściwym czasie.

Uczestnicy obrad Prezydium KR PIIB zapoznali się także z informacją dotyczącą zaangażowania PIIB w  targi „Budma 2019” zaplanowanych  od 12 do 15 lutego. Od  11 lutego natomiast rozpocznie się dwudniowe Forum Gospodarcze dedykowane branży budowlanej - Build 4 Future. Dyskusje o inwestycjach i perspektywach rynku budowlanego w Polsce podejmą przedstawiciele administracji publicznej, samorządów zawodowych, przedsiębiorców. PIIB reprezentować w nich będą: prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB, Zygmunt Meyer, zastępca przewodniczącego Zachodniopomorskiej OIIB i wiceprezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierskich oraz Jerzy Stroński, przewodniczący Wielkopolskiej OIIB. W drugi dzień trwania Budmy (13.02.2019 r.) zaplanowano Dzień Inżyniera Budownictwa organizowany przez Wielkopolską OIIB pod patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W czasie posiedzenia Prezydium KR PIIB zapoznano się także z wynikami XXXII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, które zaprezentował Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Do testu XXXII sesji egzaminacyjnej przystąpiło  3471 kandydatów, w grupie tej były także osoby zdające w trybie poprawkowym. Średnia zdawalność egzaminu piśmiennego wyniosła 79,03%,  a ustnego – 74,36%. W wyniku przeprowadzonego egzaminu 2581 osób uzyskało uprawnienia budowlane. Jak podkreślił przewodniczący KKK w latach 2003-2018 nadano już 69 969 uprawnień budowlanych!

Sekretarz KR PIIB Danuta Gawęcka, poinformowała o aktualnym stanie prac w budynku przeznaczonym na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Prezydium KR PIIB przyjęło także uchwałę w sprawie przekazania rocznych składek dotyczących przynależności PIIB do organizacji zagranicznych (Europejska Rada Izb Inżynierskich – ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa – ECCE).