2581 osób uzyskało uprawnienia budowlane w rezultacie przeprowadzenia XXXII sesji egzaminacyjnej. W  okręgowych izbach inżynierów budownictwa odbywają się uroczystości wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

Do testu XXXII sesji egzaminacyjnej zostało dopuszczonych 3846  kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, w tym 968 osób zdawało w trybie poprawkowym. Należy zauważyć, że do tej sesji złożono 2960 nowych wniosków.  

Do ustnej części egzaminu przystąpiło natomiast  3471 osób, w grupie tej były także osoby zdające w trybie poprawkowym. Średnia zdawalność egzaminu piśmiennego wyniosła 79,03%,  a ustnego – 74,36%. W wyniku przeprowadzonego egzaminu 2581 osób uzyskało uprawnienia budowlane.

Patrząc na liczbę uprawnień nadanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, to najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przyznano w Mazowieckiej OIIB (382), potem w w Małopolskiej  OIIB (275), Śląskiej OIIB (264), następnie w  Wielkopolskiej OIIB (220) i Dolnośląskiej (215).  W niektórych OIIB wręczono już decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych, m.in. w Łódzkiej OIIB  i Śląskiej OIIB, w innych natomiast planowane są te uroczystości w styczniu.

Należy podkreślić, że w latach 2003-2018 nadano już 69 969 uprawnień budowlanych!

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych prowadzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa jest ściśle podporządkowane przepisom prawa. Regulacje prawne sankcjonują fakt, iż nadanie określonej osobie uprawnień budowlanych jest gwarancją i świadectwem, że posiada ona odpowiednie kwalifikacje zawodowe i, co za tym idzie, ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę.