12 grudnia 2018 r. w Warszawie obradowała Krajowa Rada PIIB. Podczas posiedzenia zapoznano się  m.in.  z realizacją umowy generalnej OC członków PIIB, pracą komisji i zespołów KR PIIB oraz przyjęto uchwałę dotyczącą zakupu dostępu dla członków PIIB m.in. do Serwisu Budowlanego w wersji Premium.

12 grudnia 2018 r. w Warszawie obradowała Krajowa Rada PIIB. Podczas posiedzenia zapoznano się  m.in.  z realizacją umowy generalnej OC członków PIIB, pracą komisji i zespołów KR PIIB oraz przyjęto uchwałę dotyczącą zakupu dostępu dla członków PIIB m.in. do Serwisu Budowlanego w wersji Premium.

Grudniową Krajową Radę PIIB prowadził prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB. Na początku posiedzenia Prezes PIIB podziękował Barbarze Mikulicz-Traczyk, redaktor naczelnej czasopisma „Inżynier Budownictwa” za 16 lat redagowania pisma, które tworzyła od podstaw. Podkreślił profesjonalizm, nieoceniony wkład w rozwój miesięcznika i osobiste podejście do wielu zagadnień redaktor naczelnej. Dzięki temu „Inżynier Budownictwa” przez lata swojego funkcjonowania stał się nieodłączną częścią samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Prezes PIIB zaznaczył, że wśród członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa B. Mikulicz -Traczyk ma oddanych przyjaciół i wręczył redaktor naczelnej okolicznościowy adres.

Z. Kledyński pogratulował także Zygmuntowi Meyerowi wyboru, po raz kolejny, na stanowisko wiceprezydenta Europejskiej Rady Izb Inżynierów (ECEC) w czasie 16. Zgromadzenia Ogólnego ECEC, które odbyło się 17 listopada 2018 r. Zygmunt Meyer pełnił już tę funkcję w poprzedniej kadencji przypadającej na lata 2016-2018.

Prezes PIIB podziękował także współautorom wydawnictwa poświęconego wybitnym konstrukcjom inżynierskim zrealizowanym w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Jest to już kolejna publikacja wydana przez organizacje budowlane (izby i związki) należące do Grupy Wyszehradzkiej będąca bardzo dobrym propagatorem polskiej myśli technicznej i polskich osiągnieć budowlanych. Podziękowania od Z. Kledyńskiego odebrali: Maria Świerczyńska, Jakub Baczyński, Jan Bobkiewicz, Piotr Czech, Szczepan Gapiński, Wiesław Kaliński, Roman Karwowski i Roman Kostyła.

W dalszej części posiedzenia uczestniczący w obradach przedstawiciele Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. – Ewa Burchacińska, Maria Tomaszewska-Pestka i Kamil Bara, poinformowali zebranych o stanie realizacji umowy generalnej OC inżynierów budownictwa. Należy dodać, że stawka obowiązkowego OC inżynierów budownictwa od 2013 r. nie uległa zmianie i wynosi 70 zł. Zgodnie z podpisaną umową ma obwiązywać do 2020 r.

Następnie Krajowa Rada przyjęła uchwałę w sprawie powołania Zespołu Krajowej Rady ds. czasopisma „Inżynier Budownictwa”. Celem pracy zespołu będzie analiza i ocena skutków organizacyjnych, prawnych i finansowych wydawania czasopisma w wersji elektronicznej. W skład członków zespołu zostali powołani: Zygmunt Rawicki - przewodniczący, Mariusz Dobrzeniecki, Piotr Filipowicz, Joanna Gieroba i Andrzej Jaworski.

Uczestnicy obrad powołali także Zespół Krajowej Rady ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej w przyszłym roku w Polsce. Członkowie zespołu to: Barbara Malec – przewodnicząca, Zygmunt Rawicki i Ewa Winiarska-Teska.

Krajowa Rada przyjęła również uchwałę w sprawie ochrony danych osobowych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Zostały uchwalone dokumenty i wzory dokumentów regulujące zasady ochrony danych osobowych w PIIB oraz w okręgowych izbach inżynierów budownictwa.

Zdecydowano także o zakupie w wydawnictwie Wolters Kluwer S.A. dostępu dla członków PIIB do następujących usług: „Serwis Budowlany” w wersji Premium z dostępem do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do modułu „Navigator Procedury Prawa Budowlanego”, do modułu „BHP Optimum”, do modułu „Ochrona środowiska Optimum” oraz do usługi „e-Bistyp Complex”. Dostęp będzie możliwy przez 36 miesięcy.

O stanie realizacji wniosków przyjętych na XVII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB mówił Piotr Korczak, przewodniczący Komisji Wnioskowej. Podkreślił on także, że duża część wniosków została już zrealizowana lub jest w trakcie realizacji. Następnie przewodniczący: Komisji ds. Współpracy z Zagranicą – Z. Meyer, Komisji Wnioskowej – Piotr Korczak, Komisji ds. Etyki – G. Okulicz-Kozaryn, Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego – A. Rak i Zespołu ds. funduszu spójności – A. Cegielnik, omówili prace swoich komisji i zespołu oraz ich plany. 

Krajowa Rada przyjęła także uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych samochodem osobowym. Zdecydowano, że stawka zwrotu takich kosztów członków organów, komisji i zespołów PIIB będzie wynosiła 60% stawki za 1 km określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Stawka ta obejmuje wszystkie koszty podróży samochodem w tym opłaty za autostrady i koszty parkingów. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r.

W czasie obrad wysłuchano informacji o realizacji budżetu za 11 miesięcy 2018 r. którą przedstawił Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB. Przyjęto także schemat sprawozdania Krajowej Rady za 2018 r. Wysłuchano relacji z zebrań informacyjno-szkoleniowych organów PIIB w 2018 r., które przekazali przewodniczący: Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – Krzysztof Latoszek, Krajowej Komisji Rewizyjnej – Urszula Kallik, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Agnieszka Jońca i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – Marian Zdunek.

Przekazano także informację o 25. posiedzeniu organizacji budowlanych (izb i związków) państw Grupy Wyszehradzkiej w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji w dn. 4-7 października oraz udziale przedstawicieli PIIB w Globalnym Kongresie Inżynierów Budownictwa w Londynie w dn. 22-25 października.

Sekretarz  KR PIIB Danuta Gawęcka omówiła aktualny stan prac w budynku przeznaczonym na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. W czasie posiedzenia omówiono również  udział PIIB w targach „Budma 2019”, które w przyszłym roku  odbędą się od 12 do 15 lutego. Dzień wcześniej 11 lutego 2019 r. rozpocznie się dwudniowe Forum Gospodarcze dedykowane branży budowlanej - Build 4 Future. Dyskusje o inwestycjach i perspektywach rynku budowlanego w Polsce podejmą przedstawiciele administracji publicznej, samorządów zawodowych, przedsiębiorców. PIIB reprezentować w nich będą: prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB, Zygmunt Meyer, zastępca przewodniczącego Zachodniopomorskiej OIIB i wiceprezydent Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa oraz Jerzy Stroński, przewodniczący Wielkopolskiej OIIB. Panele dyskusyjne dotyczyć będą stanu sektora budowlanego, gospodarki oraz zadań dla branży budowlanej na najbliższe lata. W drugi dzień trwania Budmy (13.02.2019 r.) zaplanowano Dzień Inżyniera Budownictwa organizowany przez Wielkopolską OIIB pod patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W dalszej części posiedzenia Z. Kledyński omówił stan prac nad projektami ustaw o inżynierach budownictwa i o architektach. Zreferował podejmowane działania oraz naświetlił  przebieg procesu legislacyjnego.

Krajowa Rada PIIB zdecydowała także o nadaniu odznak honorowych PIIB członkom: Pomorskiej i Wielkopolskiej OIIB. Na zakończenie obrad, ich uczestnicy złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia.

W posiedzeniu Krajowej Rady PIIB uczestniczył Kamil Goral, zastępca dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.