28 listopada 2018 r. odbyło się w Warszawie spotkanie redaktorów naczelnych okręgowych biuletynów i członków Grupy Medialnej PIIB. Dyskutowano m.in. o działalności różnych mediów w strukturach samorządowych  oraz wpływie RODO na ich funkcjonowanie.

W spotkaniu uczestniczył Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W swojej wypowiedzi  podkreślił rolę i znaczenie mediów. Prezes nawiązał do ostatnich wydarzeń związanych z funkcjonowaniem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz procesem legislacyjnym  dotyczącym aktów prawnych ściśle związanych z działalnością  inżynierów budownictwa. Odniósł się do projektów: ustawy o inżynierach budownictwa i ustawy o architektach oraz podkreślił znaczenie wspólnych działań medialnych. 

W dalszej części spotkania U. Kieller-Zawisza, rzecznik prasowy PIIB omówiła obecną sytuację medialną, zwróciła uwagę na rozwój różnych mediów w okręgowych izbach, m.in.  prowadzenie stron internetowych oraz portali na Facebooku. Mówiła o współpracy z okręgowymi izbami inżynierów budownictwa w zakresie wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi mediami okręgowych izb i mediami Krajowej Rady. Rzecznik prasowy PIIB zaznaczyła, że głównym celem samorządowych mediów powinno być  umacnianie pozytywnego wizerunku Izby i zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.

O działalności Komisji ds. komunikacji społecznej i jej pracy mówił Andrzej Pawłowski, przewodniczący. Zauważył, że do zadań komisji  należy m.in. opracowanie strategii public relations PIIB, określającej działania w zakresie wewnętrznej, jak i zewnętrznej komunikacji, a następnie przedstawienie jej Krajowej Radzie PIIB.

Piotr Korczak, który opiekuje się portalem PIIB na Facebooku, przedstawił obecną jego sytuację oraz zachęcał do współpracy członków Grupy Medialnej, jak i  redaktorów naczelnych, reprezentujących konkretne okręgowe izby inżynierów budownictwa. Podkreślił  zalety Facebooka  w obecnej dobie szybkiego przekazywania informacji oraz potrzebę uściślenia współdziałania w tym zakresie.

W drugiej części spotkania odbyło się szkolenie dotyczące wpływu RODO  (Rozporządzenie o Ochronnie Danych Osobowych) na działalność mediów. Roman Kubiak i Piotr Wąsikowski, redaktorzy z długoletnim stażem, zajmujący się tą tematyką,  omówili m.in. jak sobie radzić z RODO w działalności dziennikarskiej i przy redagowaniu biuletynów. Zreferowali, czego dotyczy ochrona danych osobowych, jak postępować  w przypadku zamieszczania fotografii i kiedy konieczna jest zgoda, a  kiedy nie, na ich zamieszczanie. Mówili także o odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszą  redaktorzy  naczelni za publikowane artykuły  w biuletynie lub na stronie internetowej.

Szkoleniu towarzyszyła ożywiona dyskusja oraz wymiana poglądów. Uczestnicy mogli wyjaśnić swoje wątpliwości i podzielić się także osobistymi doświadczeniami.  Przekazane w czasie szkolenia informacje na pewno będą przydatne w redagowaniu kolejnych wydań biuletynów.

W spotkaniu wzięli udział także Tomasz Piotrowski, zastępca sekretarza KR PIIB, Jaromir Kuśmider, prezes Wydawnictwa PIIB i Magdalena Bednarczyk, redaktor „Inżyniera Budownictwa”.