22 listopada 2018 r. w godzinach popołudniowych do biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wpłynęła informacja o skierowaniu przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artura Sobonia prośby do Komisji Ustawodawczej Senatu RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. K 39/15.

Jednocześnie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju trwają prace nad projektami ustawy o architektach, ustawy o inżynierach budownictwa oraz przepisami wprowadzającymi te ustawy. Obecnie trwa analiza zgłoszonych uwag w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Dopiero po zamknięciu etapu uzgodnień międzyresortowych, w tym uzgodnień z Rządowym Centrum Legislacji, projekty ww. ustaw zostaną skonsultowane z samorządami zawodowymi architektów i inżynierów budownictwa.