14 listopada 2018 r.  obradowało Prezydium KR Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zapoznano się m.in. z realizacją wniosków przyjętych na XVII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym  PIIB oraz  z przebiegiem  szkoleń przeprowadzonych przez krajowe organy statutowe.

Posiedzenie Prezydium KR PIIB prowadził Zbigniew Kledyński, prezes PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, Zygmunt Rawicki, wiceprezes KR PIIB omówił przebieg 25. jubileuszowego posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej, które miało miejsce w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji w dn. 4-7.10.2018 r.  Uczestnicy  spotkania interesowali się głównie dwoma tematami: uznawaniem kwalifikacji zawodowych w poszczególnych krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz  technologią BIM. Po dyskusji stwierdzono, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, procedury wzajemnego uznawania kwalifikacji w krajach V-4 są podobne. Delegacje poszczególnych państw zadeklarowały, że będą nadal tworzyć warunki w swoich krajach, aby zastosować równoważne podejście do uznawania kwalifikacji zawodowych kandydatów z innych krajów. Duże zainteresowanie wzbudził temat BIM-u. Okazało się, że w poszczególnych krajach Grupy Wyszehradzkiej rozwija się świadomość na temat zagadnień związanych z BIM-em, ale podejścia są różne.

Prezes PIIB Zbigniew Kledyński wraz z Zygmuntem Meyerem oraz Włodzimierzem Szymczakiem, członkami Krajowej Rady PIIB uczestniczyli w Globalnym Kongresie Inżynierów Budownictwa w Londynie w dn. 22-25.10.2018 r. Na obrady przybyło ok. 2,5 tys. uczestników. Kongres Inżynierii został zorganizowany przez Institution of Civil Engineers (ICE) z okazji jubileuszu 200-lecia istnienia oraz World Federation of Engineering Organizations (WEFO) z okazji jubileuszu 50-lecia. Prezes PIIB zwrócił uwagę, że  podejmowano tematy zrównoważonego rozwoju, podkreślając kluczową rolę nauki i inżynierii. W czasie debaty akcentowano rolę kongresu i  jego znaczenie dla   ożywienia globalnej społeczności i poprawy życia milionów ludzi. Prezes PIIB spotkał się  także z Piotrem Świebodą i Piotrem Dudkiem, prezesem i wiceprezesem Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Rozmawiano o funkcjonowaniu  organizacji oraz o uzyskiwaniu uprawnień budowlanych.

W  dalszej części obrad przedstawiciele  krajowych organów statutowych omówili szkolenia, które były zorganizowane w 2018 r. dla członków poszczególnych organów oraz ich odpowiedników w strukturach okręgowych. Wszyscy podkreślali, że szkolenia takie są potrzebne i  wskazane.

Następnie Piotr Korczak, przewodniczący Komisji Wnioskowej zreferował stan realizacji wniosków przyjętych na XVII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB. Przewodniczący podkreślił, że duża część wniosków została już zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji.

Uczestnicy posiedzenia podjęli także temat funkcjonowania czasopisma „Inżynier Budownictwa” oraz zaproponowano powołanie zespołu, który ma  zająć się  przygotowaniem informacji o stanie pisma. W skład zespołu weszli: Zygmunt Rawicki, przewodniczący, Andrzej Jaworski, Joanna Gieroba, Mariusz Dobrzeniecki i Piotr Filipowicz.

Prezes PIIB przekazał także informację, że 26. posiedzenie izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej odbędzie się w przyszłym roku w Łodzi  i współorganizatorami będzie PIIB oraz PZITB. Do zespołu koordynującego  prace związane z  przygotowaniem uroczystości, zostali wybrani:  Barbara Malec, Zygmunt Rawicki i Ewa Winiarska. W czasie posiedzenia omówiono również  udział PIIB w targach „Budma 2019”, które w przyszłym roku  odbędą się od 11 do 15 lutego.

W dalszej części posiedzenia Z. Kledyński omówił stan prac nad projektami ustaw o inżynierach budownictwa i architektach. Zreferował wszystkie podejmowane działania i inicjatywy oraz naświetlił  przebieg całego procesu legislacyjnego.

Uczestnicy  zapoznali się także z realizacją budżetu za 10 miesięcy, którą przedstawił A. Jaworski, skarbnik PIIB. Sekretarz  KR PIIB Danuta Gawęcka omówiła aktualny stan prac na przyszłej siedzibie PIIB przy ul. Kujawskiej. W Warszawie.