Na stronie internetowej Izby Architektów RP ukazała się korespondencja skierowana do Pana Artura Sobonia, sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a dotycząca uwag, jakie do projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa zgłosiły w ramach konsultacji publicznych Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Z treści listów nie wynika, aby „komentarz do zasadniczych kwestii podjętych przez PIIB” był skutkiem prośby Ministerstwa - gospodarza procesu legislacyjnego - o coś w rodzaju drugiej rundy konsultacji (typu: uwagi do uwag). Szanując reguły tego procesu PIIB nie będzie się na tym etapie prac ustosunkowywać publicznie do treści zawartych w opublikowanej korespondencji, jakkolwiek wykorzysta je w celu udoskonalenia swojej argumentacji.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie uchyla się od rzeczowej i merytorycznej dyskusji nad sprawami dotyczącymi zawodu inżyniera budownictwa i zawodu architekta, ale dyskusja taka nie powinna być zdominowana doraźną sytuacją, której przecież nie wygenerował nasz samorząd.

Dlatego ponawiamy propozycję, aby wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. K 39/15 (Dz.U. poz. 352) nie traktować jako pretekstu do radykalnych i kontrowersyjnych zmian, ale wyrok ten wykonać poprzez najprostszą nowelizację prawa budowlanego. Otworzyłoby to pole do nieskrępowanego dialogu naszych samorządów.