W dniach 18-20 października br. w Katowicach odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB oraz narada szkoleniowa członków Krajowej i Okręgowych Komisji Rewizyjnych PIIB. W naradzie szkoleniowej uczestniczył Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB.

18 października br. miało miejsce czwarte w tej kadencji, planowe posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB. Obrady prowadziła Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB. W porządku posiedzenia ujęto i omówiono między innymi bieżące prace Krajowej Rady PIIB zwłaszcza działania, wynik finansowy i założenia programowe na 2019 r. Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. z szerszym uwzględnieniem funkcjonowania redakcji „Inżynier Budownictwa”. Zapoznano się ze stanem prac związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB oraz porozumieniem z wykonawcą robót firmą Dekpol S.A. Przedstawiono realizację budżetu PIIB do 30.09.2018 r. Omówiono także plan działania KKR na I półrocze 2019 r. i tematykę oraz harmonogram prowadzenia kontroli działalności statutowej i finansowej wszystkich organów krajowych PIIB za 2018 rok.

Narada szkoleniowa członków Krajowej i Okręgowych Komisji Rewizyjnych PIIB rozpoczęła się w godzinach popołudniowych 18 października br. Na szkolenie przybyło 115 osób.

Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia prawne, które przedstawił mecenas Krzysztof Zając, omawiając: zakres kontroli, prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków organów kontrolnych, efektywność i jakość ich pracy oraz ochrona danych osobowych.

Zagadnienia finansowo- ekonomiczne przedstawił biegły Marian Mońka omawiając kontrolę realizacji budżetu i sprawozdania finansowego, aktualne akty prawne dotyczące rachunkowości, przepisy regulujące zagadnienia umów cywilno-prawnych, zakres odpowiedzialności audytu zewnętrznego i komisji rewizyjnych.

Uczestnicy narady zostali serdecznie powitani w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa przez Romana Karwowskiego, przewodniczącego Okręgowej Rady ŚlOIIB. Zwiedzili także Pomnik Historii – osiedle robotnicze Nikiszowiec, perłę architektury z początku XX wieku, a następnie nowoczesną, oddaną do użytku w 2015 roku siedzibę Muzeum Śląskiego, gdzie poznali historię regionu przeplataną osiągnięciami współczesności. Wzięli także udział w koncercie w gmachu siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, obiektu o wyjątkowej akustyce i niepowtarzalnej atmosferze.