Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 pn.: „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji" na wybór beneficjentów obsługujących wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców z terenu całej Polski, działających w 7 sektorach m.in.  budowlanym, finansowym, IT. Istnieje możliwość wzięcia udziału w konkursie przez okręgowe izb inżynierów budownictwa  i skorzystania ze współfinansowania z funduszy europejskich szkoleń dla członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r., poz. 1460, z późn. zm) ogłosiło konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 pn.: „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji" na wybór beneficjentów obsługujących wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców z terenu całej Polski, działających w 7 sektorach (budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym).

Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw, którzy będą mogli skorzystać ze szkoleń i doradztwa wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Istnieje możliwość wzięcia przez   okręgowe izby inżynierów budownictwa udziału w konkursie, a dla naszych członków otwierają się nowe możliwości szkoleniowe, współfinansowane z funduszy europejskich. W kolejnych edycjach konkursu Sektorowa Rada ds. kompetencji w budownictwie będzie doskonalić swoje rekomendacje dotyczące tematyki szkoleń tak, aby lepiej dostosować ofertę do potrzeb rynku pracy.

Konkurs odbywa się w IV rundach. Pierwsza runda naboru wniosków została zakończona. Planowane okresy składnia wniosków w następnych rundach przedstawiają się następująco:
II runda konkursowa - Planowany okres składania wniosków:  od 11 lutego do 15 marca 2019 r., godzina 12:00.
III runda konkursowa - Planowany okres składania wniosków:  od 12 sierpnia do 13 września 2019 r., godzina 12:00.
IV runda konkursowa - Planowany okres składania wniosków:  od 10 sierpnia do 11 września 2020 r., godzina 12:00.

Wnioskodawcami mogą być  m.in. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Dostępna w konkursie alokacja wynosi 50 700 000,00 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania projektów wynosi 45 630 000,00 zł. Środki będą rozdysponowane na sektory: budowlany, finansowy, IT, motoryzacyjny, opieka zdrowotna, przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów, turystyczny. Maksymalna wartość projektów w sektorze budowlanym wynosi 7 480 000 zł, a maksymalna wartość dofinansowania projektów w konkursie w tym sektorze to – 6 732 000 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://power.parp.gov.pl/szkolenia-lub-doradztwo