5 września br. w Warszawie obradowała Krajowa Rada PIIB. Podczas posiedzenia powołano komisje, które będą funkcjonować   przy Krajowej Radzie PIIB, zapoznano się z pracami legislacyjnymi dotyczącymi inżynierów budownictwa oraz ze stanem prac nad przebudową i modernizacją budynku przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie przeznaczonego na siedzibę PIIB.

Obrady prowadził Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB. Jednym z głównych punktów obrad było powołanie komisji funkcjonujących przy Krajowej Radzie PIIB oraz zakończenie działalności tych, które zrealizowały stojące przed nimi  zadania.

Podczas posiedzenia powołano następujące komisje:

Komisję Medalu Honorowego – przewodniczący Franciszek Buszka (ŚLK),

Komisję Współpracy z Zagranicą – Zygmunt Meyer (ZAP),

Komisję Prawno-Regulaminową – przewodniczący  Andrzej Falkowski (PDL),

Komisję Wnioskową  –  przewodniczący Piotr Korczak (POM),

Komisję ds. Etyki – przewodniczący Gilbert Okulicz-Kozaryn (PDL),

Komisję ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi – przewodniczący  Zygmunt Rawicki (MAP),

Komisję ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego – Mieczysław Grodzki (MAZ),

Komisję Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego – przewodniczący Adam Rak (OPL),

Komisję ds. komunikacji społecznej – przewodniczący Andrzej Pawłowski (DOŚ).

Powołano także Zespół ds. funduszu spójności, na czele którego stanął Andrzej Cegielnik oraz Zespół ds. BIM z Janem Bobkiewiczem jako przewodniczącym. Zmieniono również niektóre z zapisów w uchwale dotyczącej funkcjonowania Zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej w Warszawie. Zakończono natomiast działalność Komisji ds. Wyrobów Budowlanych oraz Zespołu ds. zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę PIIB.

W związku ze zgłoszeniem na przewodniczącego  Komisji ds. Medalu Honorowego dwóch  osób – Franciszka Buszki i Ryszarda Dobrowolskiego, przeprowadzono głosowanie. Pracami Komisji Skrutacyjnej kierował Mariusz Dobrzeniecki, funkcję wiceprzewodniczącego pełnił Andrzej Cegielnik, a Renata Staszak była sekretarzem. W wyniku przeprowadzonych wyborów na stanowisko przewodniczącego komisji został wybrany Franciszek Buszka.

Podczas obrad Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB omówiła stan prac związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB w Warszawie i  przedstawiła prezentację obecnego stanu obiektu. Zrelacjonowała również przebieg konsultacji odnośnie dokończenia tej  budowy.

Prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński zreferował prowadzone   prace legislacyjne,  dotyczące inżynierów budownictwa. Odwołał się do spotkania, które miało miejsce 14 sierpnia br. w Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z reprezentantami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów RP i związane było  z prekonsultacjami projektów ustaw: o architektach oraz o  inżynierach budownictwa.

Generalny postulat PIIB to, nierozdzielanie regulacji dotyczących tych zawodów i związanie ich, tak jak jest obecnie, z samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie, wynikającymi z kolei z prawa budowlanego. Podejście takie, nie znalazło jednak  na dzisiaj  aprobaty  ze strony Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Nadal trwają prace nad odrębnymi aktami prawnymi.

Kluczową kwestią jest fundamentalna różnica w konstytuowaniu obu zawodów, widoczna w początkowych zapisach projektów ustaw. Umiejscawia ona zawód architekta w bardzo szeroko rozumianym  pojęciu architektury, a zawód inżyniera budownictwa jako wykonawcy czynności określonych w posiadanych uprawnieniach budowlanych. Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest przeciwna rozdzielaniu regulacji dotyczących zawodu architekta i inżyniera budownictwa.

Uczestniczący w posiedzeniu KR PIIB zapoznali się także z realizacją budżetu za 7 miesięcy, którą zreferował Dariusz Karolak,  zastępca skarbnika KR PIIB. Krajowa Rada PIIB zdecydowała także o nadaniu odznak honorowych PIIB członkom: Łódzkiej, Pomorskiej, Wielkopolskiej i  Świętokrzyskiej OIIB.