1 sierpnia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. Podczas obrad dyskutowano o pracach legislacyjnych dotyczących inżynierów budownictwa oraz o komisjach i zespołach KR PIIB, zakresie ich działalności i obowiązkach. Zapoznano się także z informacją dotyczącą budynku przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie przeznaczonego pod przyszłą siedzibę PIIB.

Było to pierwsze posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB w V kadencji funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, które prowadził prof. Zbigniew Kledyński, prezes KR PIIB. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezes PIIB omówił prace legislacyjne dotyczące inżynierów budownictwa. Szczególną uwagę zwrócił na działania związane z projektem ustawy o architektach i inżynierach budownictwa (wersja z 18 maja 2018 r.), który został podzielony na dwa odrębne projekty: ustawę o architektach oraz ustawę o inżynierach budownictwa. Takie też wersje zostały przesłane przez Artura Sobonia, wiceministra inwestycji i rozwoju do oceny przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa w ramach prekonsultacji. PIIB opracowała uwagi do przedłożonych projektów przy udziale okręgowych izby i przekazała swoje stanowisko A. Soboniowi.

Prezes PIIB podkreślił, że już w czasie tegorocznego XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB delegaci przyjęli stanowisko, w którym wyrazili sprzeciw w sprawie dezintegracji zawodów architekta i inżyniera budownictwa. Zawody te od początku nadawania uprawnień budowlanych, uznawane były zawsze za zawody pokrewne, których wspólne działanie zmierzało do zbudowania dzieła w postaci obiektów budowlanych.

W dalszej części obrad prof. Z. Kledyński przedstawił i omówił propozycje dotyczące powołania komisji oraz zespołów Krajowej Rady PIIB, które powinny funkcjonować w tej kadencji. Prezes PIIB zaproponował działanie następujących komisji: Komisji Medalu Honorowego, Komisji Współpracy z Zagranicą, Komisji Prawno-Regulaminowej, Komisji Wnioskowej, Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, Komisji Etyki, Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego i Komisji ds. komunikacji społecznej. W V kadencji powinny też pracować zespoły: Zespół ds. funduszu spójności, Zespół ds. BIM i Zespół ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Uczestnicy posiedzenia zaaprobowali przedstawione propozycje komisji i zespołów oraz zasady ich działalności, a następnie zdecydowali o rekomendowaniu ich Krajowej Radzie.

Sekretarz Krajowej Rady PIIB Danuta Gawęcka zreferowała stan bieżących prac związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Natomiast Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB omówił realizację budżetu PIIB za pierwsze półrocze 2018 r.