11 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa V kadencji przypadającej na lata 2018-2022. Podczas obrad ukonstytuowała się Krajowa Rada PIIB.

Obrady prowadził prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady wybrany przez delegatów XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB na funkcję prezesa Krajowej Rady na V kadencję.

Na wstępie Rada przyjęła proponowaną liczbę członków Prezydium, tj. 9 osób. Kandydatów na członków Prezydium zgłosił prezes Krajowej Rady. Wybrano Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli: Andrzej Cegielnik (LBS OIIB), Mariusz Dobrzeniecki (WAM OIIB) i Mariusz Okuń (MAZ OIIB). W wyniku tajnego głosowania dokonano ukonstytuowania się Krajowej Rady PIIB na lata 2018-2022.

Po przeprowadzonych wyborach, Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawia się następująco:

Prezes: ZBIGNIEW KLEDYŃSKI (MAZ OIIB)

Wiceprezes: ZYGMUNT RAWICKI (MAP OIIB)

Wiceprezes: ANDRZEJ PAWŁOWSKI (DOŚ OIIB)

Sekretarz: DANUTA GAWĘCKA (WKP OIIB)

Zastępca sekretarza: TOMASZ PIOTROWSKI (MAZ OIIB)

Skarbnik: ANDRZEJ JAWORSKI (MAZ OIIB)

Zastępca skarbnika: DARIUSZ KAROLAK (MAZ OIIB)

Członek Prezydium: GILBERT OKULICZ-KOZARYN (PDL OIIB)

Członek Prezydium: JÓZEF KLUSKA (SLK OIIB)

Podczas posiedzenia prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB odczytał list gratulacyjny od Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, który otrzymał w związku z objęciem funkcji prezesa KR PIIB. Sekretarz Stanu przesłał także gratulacje członkom Izby wybranym w skład organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa V kadencji. W liście znalazło się wiele ciepłych słów o samorządzie inżynierskim oraz zapewnienie, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest otwarte na debatę i współpracę z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa. Pan Minister liczy na to, że wiedza i doświadczenie przedstawicieli PIIB będą nadal wykorzystywane dla poprawy standardów polskiego budownictwa.

Prezes PIIB przypomniał dane o komisjach i zespołach funkcjonujących przy Krajowej Radzie PIIB zaznaczając, że w przyszłości chciałby zwrócić większą uwagę na koordynowanie ich pracy. Zaapelował do członków Rady o nadsyłanie swoich propozycji odnośnie działania istniejących już oraz proponowanych komisji i zespołów problemowych, które zostaną przedstawione na następnym posiedzeniu KR PIIB.

Prezes PIIB nawiązał także do niektórych kierunków działań samorządu zawodowego, wynikających z Programu na lata 2018-2022, przyjętego przez XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB. Między innymi zaznaczył, jak ważna jest współpraca ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz współdziałanie z samorządami zawodów zaufania publicznego. Podkreślił, że kilka z okręgowych izb prowadzi już aktywną działalność w tym zakresie i warto z ich doświadczeń skorzystać na szczeblu krajowym.

Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB omówiła stan prac związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na przyszłą siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Krajowa Rada podjęła również uchwałę o nadaniu Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa członkom izb: Kujawsko-Pomorskiej i Lubuskiej OIIB.