Funkcję prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przez następną, czyli V kadencję funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa przypadającą na lata 2018-2022 pełnić będzie Zbigniew Kledyński. Tak zdecydowali delegaci podczas trwającego w Warszawie XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W dniach 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie odbywa się XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad jego uczestnicy wysłuchali sprawozdań wszystkich organów statutowych Izby, które następnie zostały zatwierdzone przez delegatów, a Krajowa Rada PIIB uzyskała absolutorium.

W pierwszym dniu zjazdu wybrano nowe władze Izby na V kadencję przypadającą na lata 2018-2022 r. Delegaci wybrali Zbigniewa Kledyńskiego na prezesa Krajowej Rady PIIB. Funkcję przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej będzie pełniła Urszula Kallik. Na przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wybrano Krzysztofa Latoszka, natomiast na przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego –  Mariana Zdunka.  Stanowisko Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatora powierzono Agnieszce Jońcy.