13 czerwca br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poświęcone było przygotowaniom do XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB.

Obrady Prezydium KR PIIB prowadził Andrzej R. Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB. W czasie posiedzenia zebrani zapoznali się z informacją o przygotowaniach  merytorycznych i organizacyjnych związanych z  XVII Krajowym Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym  PIIB, którą przedstawiła Danuta Gawęcka, sekretarz  Krajowej Rady PIIB. Stwierdziła, że wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Krajową Radę PIIB.

Wiceprezes Krajowej rady PIIB Zbigniew Kledyński omówił projekt programu działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na kadencję 2018-2022. Po wymianie opinii projekt został przyjęty i zaakceptowany do przedstawienia delegatom na XVII Krajowym Zjeździe PIIB.

O zamierzeniach i działaniach dotyczących  public relations przed XVII Krajowym Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB, który odbędzie się w dn. 29-30 czerwca br.  mówiła Urszula Kieller-Zawisza, rzecznik prasowy PIIB.  Później D. Gawęcka zreferowała stan bieżących prac związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

Zbigniew Kledyński przedstawił także prace zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, który został powołany przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.  Do udziału w pracach tego zespołu zostali powołani: Andrzej Falkowski i Zbigniew Kledyński.

Głównym zadaniem zespołu będzie wsparcie Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie opracowania reformy procesu inwestycyjno-budowlanego, w sposób szczególny obejmującej zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmianę ustawy Prawo budowlane. Dodatkowym celem, wynikającym z eksperckiego charakteru zespołu, będzie przedstawianie stanowiska do uwag zgłaszanych w toku prowadzonych prac legislacyjnych uwzględniających wyniki prac zespołu.

Efektem prac ma być opracowanie zmian legislacyjnych, które spowodują uproszczenie, skrócenie oraz zmniejszenie represyjności procesu inwestycyjno-budowlanego oraz poprawią funkcjonowanie systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego poprzez wprowadzenie nowych mechanizmów prorozwojowych i przyjaznych inwestorowi, jednocześnie chroniących konstytucyjne prawa innych uczestników tych procesów.