30  maja 2018 r. odbyło się ostatnie w kadencji 2014-2018 posiedzenie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Udział w nim wzięli także nowo wybrani, podczas tegorocznych okręgowych zjazdów, przewodniczący Okręgowych Rad PIIB.

Na początku obrad Prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki  wręczył adresy z gratulacjami i podziękowaniem za współpracę w mijającej kadencji członkom Krajowej Rady oraz przewodniczącym krajowych organów statutowych. Prezes PIIB podziękował za pracę w IV kadencji, poświęcony czas i zaangażowanie w działalność samorządu zawodowego.

W dalszej części obrad  zapoznano się z projektami porządku i regulaminu obrad XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB, które omówiła Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB. Zarówno regulamin, jak i porządek obrad zostały przyjęte przez Krajową Radę. Następnie Andrzej Jaworski, skarbnik PIIB przedstawił projekt budżetu PIIB na rok 2019.

Sekretarz KR PIIB zreferowała także wnioski i zalecenia z kontroli przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną. Po dyskusji i wymianie opinii przyjęto stosowną uchwałę.

Podczas obrad Krystyna Korniak-Figa, przewodnicząca Komisji Wnioskowej omówiła wnioski, które wpłynęły z okręgowych zjazdów do XVII Krajowego Zjazdu PIIB i Krajowej Rady PIIB. Jak zaznaczyła przekazano 48 wniosków z 14 okręgowych izb inżynierów budownictwa. Dotyczyły one m.in. opracowania cennika maksymalnych cen na usługi budowlane, prawa wyborczego członków samorządu zawodowego, obowiązkowych szkoleń dla członków PIIB.

Później D. Gawęcka omówiła stan prac związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na przyszłą siedzibę PIIB, który mieści się  przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

W czasie obrad uczestnicy dyskutowali także o utworzeniu tzw. Funduszu Spójności PIIB, który miałby na celu pomoc małym okręgowym izbom w realizacji zadań statutowych. Dotychczasowy sposób rozdziału składek członkowskich zawarty w Zasadach Gospodarki Finansowej PIIB powoduje, że małe izby nie zawsze są w stanie skutecznie realizować działalność statutową i dotyczy to zwłaszcza sfery szkoleniowej.

Dyskutowano również  o zasadach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, który to temat zreferował Adam Podhorecki, przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB. Członkowie Krajowej Rady zdecydowali o zaprezentowaniu tego zagadnienia podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB.

Krajowa Rada podjęła również uchwałę o nadaniu Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa członkom izb: Lubelskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Śląskiej, Warmińsko-Mazurskiej i  Zachodniopomorskiej.