25 kwietnia br. odbyło się w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie posiedzenie Krajowej Rady, w której uczestniczyli przewodniczący okręgowych rad wybrani na nową kadencję przypadającą na lata 2018–2022.

– Witam wszystkich przewodniczących i gratuluję wyboru na kolejną kadencję funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa – tym słowami Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB rozpoczął posiedzenie Krajowej Rady PIIB.

Następnie wręczył gratulacje przewodniczącym okręgowych rad wybranym na kadencję 2018-2022. W gronie tym znajdują się 4 panie, które będą w tej kadencji przewodniczyć swoim radom. W Kujawsko-Pomorskiej – Renata Staszak, Lubelskiej OIIB – Joanna Gieroba, w Lubuskiej OIIB – Ewa Bosy i w Łódzkiej OIIB – Barbara Malec.

Uczestniczący w posiedzeniu Krajowej Rady PIIB zapoznali się w dalszej części obrad ze sprawozdaniem Krajowej Rady za rok 2017, które zostało omówione przez Danutę Gawęcka, sekretarz KR PIIB. Sprawozdanie zostało zatwierdzone. Potem przewodniczący krajowych organów statutowych przedstawili swoje sprawozdania: Marian Płachecki – Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Gilbert Okulicz-Kozaryn – Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Waldemar Szleper – Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Wszystkie sprawozdania spotkały się z aprobatą i uznaniem ze strony uczestników posiedzenia. W dalszej części obrad Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, zreferował pracę tej komisji. Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej poinformował, że w imieniu swojej komisji będzie wnioskować o udzielenie Krajowej Radzie absolutorium podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB.

Przewodniczący okręgowych rad na V kadencję zrelacjonowali przebieg zjazdów sprawozdawczo-wyborczych w swoich okręgach. Podkreślano, że zjazdy cieszyły się dużą frekwencją delegatów.

Jerzy Putkiewicz, sekretarz Komisji Wnioskowej, omówił propozycję zmian w Regulaminie Komisji Wnioskowej KR PIIB, które zostały zaakceptowane. W dalszej części posiedzenia Danuta Gawecka przedstawiła wniosek Mazowieckiej OIIB o nadanie tytułu Honorowego Prezesa KR PIIB Andrzejowi Rochowi Dobruckiemu. KR PIIB przyjęła stosowaną uchwałę w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB – Adam Podhorecki podkreślił potrzebę podnoszenia kwalifikacji przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i przedstawił propozycję regulaminu w sprawie ich podnoszenia. Po dyskusji uczestnicy obrad zdecydowali, że propozycja ta zostanie przedłożona do decyzji na XVII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB.

Skarbnik KR PIIB Andrzej Jaworski przedłożył informację o realizacji budżetu za I kwartał 2018 r., a D. Gawęcka o stanie prac w budynku przeznaczonym na przyszłą siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

W nawiązaniu do ankiety przeprowadzonej wśród czytelników przez redakcję czasopisma „Inżynier Budownictwa” i dotyczącej jego merytorycznej zawartości, Jaromir Kuśmider, prezes Wydawnictwa PIIB przedstawił jej wyniki. Największą poczytnością wśród czytelników cieszą się publikacje poświęcone materiałom i technologiom, zagadnienia prawne i ciekawe realizacje. Jak podkreślił Prezes Wydawnictwa PIIB na ankietę odpowiedziało około 600 osób.

Krajowa Rada PIIB podjęła również uchwałę o nadaniu Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa członkom: Warmińsko-Mazurskiej, Dolnośląskiej, Śląskiej i Podkarpackiej OIIB.

 

PRZEWODNICZĄCY OIIB WYBRANI NA KADENCJĘ 2018 – 2022

1. Dolnośląska OIIB – JANUSZ SZCZEPAŃSKI

2. Kujawsko-Pomorska OIIB – RENATA STASZAK

3. Lubelska OIIB – JOANNA GIEROBA

4. Lubuska OIIB – EWA BOSY

5. Łódzka OIIB – BARBARA MALEC

6. Małopolska OIIB – MIROSŁAW BORYCZKO

7. Mazowiecka OIIB – ROMAN LULIS

8. Opolska OIIB – ADAM RAK

9. Podkarpacka OIIB – GRZEGORZ DUBIK

10. Podlaska OIIB – WOJCIECH KAMIŃSKI

11. Pomorska OIIB – FRANCISZEK ROGOWICZ

12. Śląska OIIB – ROMAN KARWOWSKI

13. Świętokrzyska OIIB – WOJCIECH PŁAZA

14. Warmińsko-Mazurska OIIB – MARIUSZ DOBRZENIECKI

15. Wielkopolska OIIB – JERZY STROŃSKI

16. Zachodniopomorska OIIB – JAN BOBKIEWICZ