4 kwietnia br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie obrad omówiono projekty sprawozdań krajowych organów statutowych z działalności w roku 2017 oraz prace związane z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB.

Obrady rozpoczął i prowadził Andrzej Dobrucki, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, Danuta Gawęcka, sekretarz PIIB omówiła projekt sprawozdania Krajowej Rady za rok 2017. Przedstawiła m.in. dokonania i pozycję PIIB zwracając uwagę zwłaszcza na  trzy kierunki działań: promocję samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, proces legislacyjny aktów prawnych ważnych dla środowiska budowlanego oraz podnoszenie kwalifikacji przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

–  Priorytetowym wydarzeniem, mającym na celu promocję zawodu inżyniera budownictwa oraz podkreślenie odpowiedzialności, jaka się wiąże z wykonywanym przez nas zawodem, była zorganizowana przez PIIB konferencja – „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego” – zaznaczyła D. Gawęcka. – Należy zauważyć, że konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem nie tylko członków samorządu zawodowego, ale także przedstawicieli branży budowlanej i mediów.

PIIB aktywnie uczestniczyła także w procedowaniu aktów prawnych ważnych dla branży budowlanej i mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie członków samorządu zawodowego, m.in. w pracach nad projektem ustawy o architektach, inżynierach  budownictwa oraz urbanistach, projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego czy też nad projektem „ustawy inwestycyjnej”. Sprawozdanie finansowe i realizację budżetu w 2017 r. przez KR PIIB przedstawił Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB. Uczestnicy posiedzenia przyjęli projekt sprawozdania KR PIIB, który będzie przedstawiony Krajowej Radzie PIIB.

Funkcjonowanie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2017 r. omówił jej przewodniczący Marian Płachecki. Pracę Krajowego Sądu Dyscyplinarnego zreferował Gilbert Okulicz-Kozaryn, przewodniczący KSD PIIB, natomiast o działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mówił Waldemar Szleper, KROZ – koordynator.

W dalszej części obrad Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB omówił działalność   prowadzonej przez siebie komisji oraz wstępne ustalenia przeprowadzonej kontroli funkcjonowania krajowych organów PIIB i Krajowego Biura, a także kontrolę sprawozdania finansowego i budżetu.

Sekretarz Krajowej Rady PIIB Danuta Gawęcka, a zarazem przewodnicząca zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie zreferowała prace związane z tym obiektem. O realizacji budżetu Krajowej Rady w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2018 r. mówił A. Jaworski, skarbnik KR PIIB.