24 marca 2018 r. w Prószkowie k/Opola obradował XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na przewodniczącego Okręgowej Rady Opolskiej OIIB na kadencją przypadającą na lata 2018-2022  wybrany został ponownie Adam Rak.

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Opolskiej Okręgowej Izby otworzył Przewodniczący Okręgowej Rady - Adam Rak, który powitał delegatów i gości, jednocześnie także podsumował działalność Okręgowej Izby w upływającej kadencji. W obradach wzięło udział 98 delegatów ze 106 uprawnionych.

Wśród gości zaproszonych byli m. in.: Adrian Czubak –  Wojewoda Opolski, Małgorzata Kałuża-Swoboda –  dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,  Waldemar Zadka – dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej, który reprezentował Marszałka Województwa Opolskiego oraz Jakub Tomiczek – przewodniczący Opolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali wiceprezesi Krajowej Rady –  Zbigniew Kledyński oraz Stefan Czarniecki i Waldemar Szleper –  Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB –  Koordynator

Goście w swoich wystąpieniach podkreślali dobrą współpracę z Opolską Izbą w mijającej kadencji, jednocześnie życząc owocnych obrad i kontynuacji dalszego dobrego współdziałania.

Aktywnym członkom Opolskiej OIIB zostały wręczone honorowe odznaki PIIB. Złotą Odznakę otrzymała Halina Kaniak, Joanna Krzystek oraz Ryszard Karwasiecki, zaś Srebrne: Małgorzata Baranowska, Jolanta Warczok, Zdzisław Daszkiewicz, Stanisław Głębocki, Witold Isalski, Krzysztof Panek oraz Robert Respondek.

Okręgowy Zjazd udzielił absolutorium Okręgowej Radzie za działalność w 2017 roku. Podjęte zostały również uchwały o liczebności poszczególnych organów, a następnie dokonano wyboru przewodniczącego Okręgowej Rady, którym został Adam Rak. Na przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej został wybrany Rafał Porada, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – Wiktor Abramek, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – Maria Mleczko – Król. Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej koordynującym pracę pozostałych rzeczników, został Zbigniew Pastuszka. Wybrano również składy osobowe poszczególnych organów statutowych oraz delegatów na Krajowy Zjazd PIIB.

Po wyborach delegacji przyjęli Ramowy program działania w kadencji obejmującej lata 2018-2022, który wraz z przyjętymi wnioskami stanowić będzie wytyczne do działalności na całą nową kadencję. Wśród głównych działań należy wymienić: umacnianie rangi zawodu inżyniera budownictwa i wzrost jego prestiżu, zapewnienie pomocy w zakresie ustawicznego doskonalenia zawodowego członków izby, efektywna współpraca izby z regionalnymi władzami państwowymi, samorządu wojewódzkiego, administracją architektoniczno-budowalną, nadzorem budowlanym, uczelniami, szkołami średnimi, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, izbami gospodarczymi oraz innymi samorządami zawodowymi.

(Źródło: Opolska OIIB)