14 marca br. w obradach Krajowej Rady PIIB wziął udział Artur Soboń, wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odpowiedzialny za budownictwo. Przedstawił plany rządu związane z budownictwem na najbliższe lata oraz odniósł się do współpracy z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa.

- Chciałbym, abyście byli Państwo partnerem do współpracy. Bez współpracy z Państwem nie jest możliwa prawie żadna realizacja. Myślę, że pól do naszego  współdziałania może być dużo - podkreślił w swojej wypowiedzi Artur Soboń, wiceminister  w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odpowiedzialny za budownictwo, podczas obrad Krajowej Rady PIIB.

Wiceminister w swoim wystąpieniu zauważył m.in.  że będą  kontynuowane prace dotyczące kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Podkreślił, że część regulacji prawnych w nim zawartych jest dobra i pozostanie, natomiast co do niektórych zapisów pojawiły się  wątpliwości. A. Soboń zaznaczył, że jest zwolennikiem tezy – „Mniej przepisów, więcej korzyści”. Dodał także, że trwają prace nad ustawą o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach i chciałby, aby do końca roku 2018 obydwa projekty, czyli kodeks urbanistyczno-budowlany oraz ustawa o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach, zostały zakończone.

Wiceminister przybliżył zebranym plany inwestycyjne rządu, kładąc szczególny nacisk na politykę mieszkaniową i realizację programu Mieszkanie plus. Omówił towarzyszące temu projektowi prace oraz zasygnalizował wchodzenie w życie nowych ustaw, m.in. specustawy mieszkaniowej oraz ustawy o dopłatach.

W czasie obrad KR PIIB, które prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB omówiono wyniki i przebieg  XXX sesji na uprawnienia budowlane oraz zaprezentowano projekt regulaminu w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa. Jesienną ubiegłoroczną sesję egzaminacyjną omówił Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. W efekcie jej przeprowadzenia  uprawnienia budowlane w kraju uzyskało 3017 osób. Najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przyznano w Mazowieckiej OIIB (505), następnie w  Małopolskiej  OIIB (305) oraz w Śląskiej OIIB  (255).

Przewodniczący KKK zwrócił uwagę, że w 2017 r., w wyniku przeprowadzenia dwóch sesji egzaminacyjnych nadano 5922 osobom uprawnienia budowlane. Najwięcej, gdyż 2615 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, następnie w  specjalności instalacyjnej sanitarnej -  1254 i 899 w specjalności instalacyjnej elektrycznej. Przewodniczący dokonał także podsumowania sesji egzaminacyjnych, które odbyły się w latach 2012-2017. Okazało się, że najlepiej pisemny egzamin wypadł podczas I sesji egzaminacyjnej w 2013 r. i zdawalność wyniosła 92,2%. Natomiast egzamin ustny najlepiej wypadł podczas drugiej sesji egzaminacyjnej w 2012 r. – 86,4% zdawalność. W 2017 r. w czasie II sesji egzaminacyjnej średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła – 85,6%, a ustnego – 80,3%.

Następnie Adam Podhorecki, przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego omówił projekt regulaminu w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa. – Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest podstawą i gwarancją profesjonalnego wykonywania przez nich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Sprzyja to wzrostowi prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego – powiedział A. Podhorecki.

Przewodniczący KUDZ PIIB przedstawił m.in. formy podnoszenia kwalifikacji przez członków samorządu zawodowego, sposób  dokumentowania zdobywania wiedzy  oraz sprawdzanie realizacji podnoszenia kwalifikacji. Podczas dyskusji zwracano uwagę na możliwość zmian zaproponowanych form oraz punktacji. Podkreślano potrzebę podnoszenia kwalifikacji przez członków samorządu, jednak zaproponowane zasady wymagają korekty.

W dalszej części obrad Zbigniew Kledynski  wiceprezes KR PIIB, a zarazem przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie zaprezentował  funkcjonowanie rady oraz działającej w ramach rady - Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa, koordynowanej przez PIIB.

Działalność Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie jest realizowana w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w związku z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Rada ma być platformą, na której będzie można budować ramę kwalifikacji spójną z ramami kwalifikacji obowiązującymi w innych krajach europejskich. Ma ona umożliwić także pracownikom branży budowlanej prezentowanie swoich kwalifikacji, a pracodawcom ułatwić ich ocenę.

Prace rady zostały zainicjowane przez partnerstwo: Związku Zawodowego „Budowlani” (lider), Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości i Instytutu Techniki Budowlanej. Jedną z funkcjonujących grup roboczych jest Grupa robocza ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa, koordynowana przez PIIB i kierowana przez prof. dr hab. inż. Henryka Zobla z Politechniki Warszawskiej. Jednym z zadań tej grupy jest identyfikacja barier w kształceniu specjalistów budownictwa i mechanizmów współpracy pracodawców z jednostkami kształcącymi.

Jak prezentował się samorząd zawodowy inżynierów budownictwa  na koniec 2017 r. w statystyce zaprezentował Adam Kuśmierczyk, zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB. – Skupialiśmy w naszych szeregach 115 983 osoby. Mężczyźni stanowili 88%, natomiast kobiety 12% – zauważył A. Kuśmierczyk.

Najliczniejsza była Mazowiecka OIIB z 17 055 członkami, drugie miejsce zajmowała Śląska OIIB (12 720), a  trzecie miejsce przypadło Małopolskiej OIIB (11383). Najmniej zrzeszała Opolska OIIB - 2597 osób.

Wśród członków PIIB największą grupę stanowiły osoby reprezentujące budownictwo ogólne (52,90%), następnie instalacje sanitarne – 19,05%; instalacje elektryczne – 14,68%; budownictwo drogowe – 7,50%; budownictwo mostowe – 1,98%; budownictwo kolejowe – 1,56%; budownictwo wodno-melioracyjne – 1,36%; budownictwo telekomunikacyjne – 0,87%; budownictwo hydrotechniczne – 0,08% i budownictwo wyburzeniowe – 0,02%.

Sekretarz Krajowej Rady PIIB Danuta Gawęcka przedstawiła i omówiła  prezentację dotyczącą prac związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w  Warszawie. Andrzej Jaworski zreferował realizację budżetu za styczeń 2018 r. Przedstawiciele okręgowych izb inżynierów budownictwa omówili przygotowania do tegorocznych okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych, z których większość odbędzie się w kwietniu.

Uczestnicy posiedzenia zatwierdzili także uchwałę w sprawie przekazania rocznych składek z tytułu przynależności PIIB do organizacji zagranicznych (Europejska Rada Izb Inżynierów – ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa – ECCE). Przyjęto terminarz posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium KR PIIB w II półroczu 2018 r. Nadano także odznaki honorowe PIIB zasłużonym członkom: Lubuskiej, Małopolskiej, Mazowieckiej, Podkarpackiej, Podlaskiej, Świętokrzyskiej i Warmińsko-Mazurskiej OIIB.