14 lutego br. obradowało Prezydium KR PIIB w Warszawie. Podczas obrad rozmawiano o Dniach Inżyniera Budownictwa podczas MTP Budma, przebiegu obwodowych zebrań wyborczych oraz działaniach dotyczących nieruchomości przy ul. Kujawskiej 1, gdzie ma się mieścić  w przyszłości siedziba PIIB.

Posiedzenie Prezydium KR PIIB prowadził Andrzej R. Dobrucki, prezes  KR PIIB , który na początku obrad poinformował wszystkich o wyroku Trybunału Konstytucyjnego w związku z wnioskiem  PIIB wniesionym w 2015 r. przez nasz samorząd. Trybunał Konstytucyjny przyznał rację PIIB, że temat ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych powinna regulować ustawa, a nie - jak obecnie - rozporządzenie ministra odpowiedzialnego za budownictwo.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 16 pkt 3 ustawy Prawo budowlane w zakresie, w jakim upoważnia właściwego ministra do określenia w rozporządzeniu „ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych” oraz nie zawiera w tym zakresie wytycznych co do treści tego rozporządzenia, jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolejnym punktem wniosku do TK był § 22 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (oraz dwóch załączników nr 2 i 3) zaopiniowane przez PIIB  jako niezgodne z art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. c i art. 16 Prawa budowlanego. Trybunał uznał, iż jak wynika z tej ustawy, specjalność inżynieryjna kolejowa jest jedna i przepisami rozporządzenia nie można dokonać zmiany i podziału tej specjalności na dwie, tj.: inżynieryjną kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz inżynieryjną kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym. To może się dokonać również tylko na mocy ustawy.

Następnie Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB omówiła stan przygotowań do sprawozdań za rok 2017 r. organów statutowych , a Krystyna Korniak-Figa, przewodnicząca  Komisji Wnioskowej, poinformowała o stanie realizacji wniosków skierowanych do Krajowej Rady PIIB po XVI okręgowych zjazdach sprawozdawczych. D. Gawęcka, poinformowała także  członków Prezydium KR PIIB o postępie prac związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w  Warszawie.

Prezes PIIB Andrzej Roch Dobrucki zreferował przebieg tegorocznych Międzynarodowych Targów Poznańskich „Budma”, ze szczególnym  uwzględnieniem II Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury oraz Dni Inżyniera Budownictwa. Zwrócił uwagę na ciekawe tematy, bliskie inżynierom podjęte w czasie Dni Inżyniera  Budownictwa, jak, np. BIM,  optymalizacja procesu inwestycyjno-budowlanego w świetle zmian legislacyjnych, współczesne budownictwo mieszkaniowe wielkopłytowe w aspekcie realizacji programu Mieszkanie Plus oraz  kondycja i kierunki zmian w zakresie kształcenia zawodowego dla budownictwa. Prezes PIIB Andrzej R. Dobrucki serdecznie podziękował kolegom Włodzimierzowi Draberowi i Jerzemu Strońskiemu z Wielkopolskiej OIIB za interesujące i profesjonalne przygotowanie Dni Inżyniera Budownictwa na MTP BUDMA.

W dalszej części obrad Urszula Kieller-Zawisza, rzecznik prasowy PIIB omówiła przebieg obwodowych zebrań wyborczych. W kraju odbyło się ponad 200 zebrań. Ostatnie  29 stycznia 2018  r. w Warmińsko -Mazurskiej OIIB. Średnia frekwencja w okręgowych izbach wahała się od kilku do kilkunastu procent, ale należy też odnotować zebrania, podczas  których frekwencja sięgała kilkudziesięciu procent, np. w  Świętokrzyskiej OIIB we Włoszczowej - 28,13%, a w Dolnośląskiej OIIB w obwodzie Strzelińskim wyniosła – 28,2%. W Podkarpackiej OIIB odnotowano średnią frekwencję na poziomie - 20,19 %, a na jednym z zebrań sięgnęła ona nawet 34,8%. Podczas zebrań często podejmowano tematy dotyczące  m.in. szkoleń, dostępu do aktualnych regulacji prawnych, częstszych spotkań członków samorządu zawodowego z przedstawicielami miejscowych władz, ubezpieczenia oraz integracji.

Rzecznik zwróciła także uwagę na medialne  prezentowanie informacji dotyczących obwodowych zebrań wyborczych przez poszczególne okręgowe izby oraz wskazała na  potrzebę większego zaangażowania ze strony OIIB w przyszłości.