10 stycznia br. obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie posiedzenia dyskutowano m.in. o przebiegu i wynikach XXX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie oraz o korzystaniu przez członków samorządu zawodowego z usług zamieszczonych na portalu PIIB.

Pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB. Na początku uczestnicy zapoznali się z przebiegiem i wynikami XXX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, które zaprezentował Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Do testu XXX sesji egzaminacyjnej przystąpiło 3 670 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane i zdało 85,6%. Do egzaminu ustnego natomiast przystąpiło razem z osobami, które zdawały egzamin po raz kolejny - 3997 osób. – Uprawnienia budowlane w tej sesji uzyskało 3017 osób – zauważył Marian Płachecki. – Niestety, 1507 osób nie zdało.

Najwięcej uprawnień uzyskali w XXX sesji egzaminacyjnej inżynierowie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1388, w specjalności instalacyjnej sanitarnej – 631, w specjalności instalacyjnej elektrycznej – 442 oraz w specjalności inżynieryjnej drogowej – 270. Pozostałe specjalności reprezentowały się następująco: specjalność inżynieryjna mostowa – 115; specjalność inżynieryjna kolejowa obiekty – 53; specjalność inżynieryjna kolejowa sterowanie ruchem kolejowym – 22; specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – 49 i specjalność instalacyjna telekomunikacyjna – 47.

Przewodniczący KKK zwrócił uwagę, że w 2017 r., w wyniku przeprowadzenia dwóch sesji egzaminacyjnych nadano 5922 osobom uprawnienia budowlane.

Zbigniew Kledyński, wiceprezes KR PIIB, a zarazem przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie omówił jej funkcjonowanie oraz działającej w ramach rady - Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa, koordynowanej przez PIIB.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie rozpoczęła działalność w minionym roku i jej prace zostały zainicjowane przez partnerstwo: Związku Zawodowego „Budowlani” (lider), Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości i Instytutu Techniki Budowlanej. Działalność rady jest realizowana w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w związku z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Rada ma być platformą, na której będzie można budować ramę kwalifikacji spójną z ramami kwalifikacji obowiązującymi w innych krajach europejskich. Ma ona umożliwić także pracownikom branży budowlanej prezentowanie swoich kwalifikacji, a pracodawcom ułatwi ich ocenę. Potrzeba powołania takiej rady wynikła z braku spójnych i przejrzystych opisów kwalifikacji oraz czytelnych dla rynku pracy certyfikatów, uzyskiwanych przez pracowników podczas edukacji formalnej i pozaformalnej.

Jedną z grup roboczych powołanych przez radę jest Grupa robocza ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa, koordynowana przez PIIB i kierowana przez prof. dr hab. inż.. Henryka Zobla z Politechniki Warszawskiej. Jak zauważył Z. Kledyński, jednym z zadań tej grupy jest identyfikacja barier w kształceniu specjalistów budownictwa i mechanizmów współpracy pracodawców z jednostkami kształcącymi. Wiceprezes PIIB wskazał na rozdrobnienie branży budowlanej, m.in. w budownictwie działa ok. 400 tys. podmiotów gospodarczych, w tym 96% to mikrofirmy. Wspomniał o polskim rynku pracy, który charakteryzuje się ciągłym dopływem i odpływem pracowników o różnych kompetencjach oraz wielu formach edukacji formalnej i nieformalnej, a także o tym, że edukacja i szkolenia raczej nie nadążają za oczekiwaniami przedsiębiorców.

Następnie Adam Kuśmierczyk, zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB omówił prezentację dotyczącą korzystania przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z usług dostępnych na portalu PIIB w minionym roku. I tak: z Serwisu Budowlanego skorzystało średnio 17,7% członków, z serwisu e-Sekocenbud - średnio 19,6% członków, z serwisu BHP średnio 9,5% członków, z serwisu BISTYP – ok. 7,4% członków, z serwisu Prawo ochrony środowiska prawie 4%. W 2017 r. z elektronicznej biblioteki norm PKN skorzystało ponad 21 tys. członków samorządu.

Zwrócił uwagę, że obecnie umożliwiony jest dostęp do serwisów: Serwis Budowlany, serwis Prawo ochrony środowiska, serwis BHP, serwis BISTYP, szkoleń e-learningowych i biblioteki norm PKN.

Sekretarz Krajowej Rady PIIB Danuta Gawęcka, pełniąca jednocześnie funkcję przewodniczącej zespołu ds. remontu i rozbudowy nieruchomości przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie omówiła obecny stan budynku i podjęte działania dotyczące kontynuowania robót na tej inwestycji. Zapoznała także zebranych z terminami planowanych okręgowych zjazdów sprawozdawczych w 2018 r. Prezydium KR PIIB przyjęło także uchwałę w sprawie przekazania rocznych składek dotyczących przynależności PIIB do organizacji zagranicznych (Europejska Rada Izb Inżynierskich – ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa – ECCE).

W obradach Prezydium KR PIIB uczestniczyła Zuzanna Lulińska z Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Infrastruktury.