W jakich budynkach mogą być instalacje gazowe?

Jak wynika z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki:

1. Instalacja gazowa w budynkach powyżej 35 m może być doprowadzona tylko do pomieszczeń technicznych usytuowanych w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej, a także na najwyższej kondygnacji budynku lub nad tą kondygnacją (na dachu).

2. Bezwarunkowa możliwość stosowania instalacji gazowej w budynkach dotyczy tylko budynków niskich i średniowysokich (od 12 do 25 m) lub mieszkalnych o wysokości do 9 kondygnacji nadziemnych.

3. Budynki powyżej 25 do 35 m mogą mieć instalację gazową tylko pod warunkiem zgody właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

 

Jakie materiały można zastosować przy budowie instalacji gazowej?
Instalacje gazowe wewnętrzne wykonuje się z rur stalowych bez szwu bądź z rur stalowych przewodowych ze szwem łączonych przez spawanie lub z użyciem połączeń gwintowanych, bądź też z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym (o temperaturze topnienia wyższej od temperatury samozapłonu gazu ziemnego).

Natomiast do budowy zewnętrznej instalacji gazowej można stosować również rury z polietylenu. Po zewnętrznej stronie ścian budynku nie mogą być prowadzone przewody gazowe wykonane z rur:

  • stalowych, jeżeli służą do rozprowadzania paliw gazowych zawierających parę wodną lub inne składniki ulegające kondensacji w warunkach eksploatacyjnych;
  • miedzianych.

 

Czy jest możliwość prowadzenia odcinka instalacji gazowej w posadzce?

Ostatnio coraz częściej w pomieszczeniu projektuje się wyspę z kuchenką. W związku z tym powstaje pytanie, czy można zastosować w tym miejscu kuchnię zasilaną gazem. Rozwiązanie to wymaga prowadzenia instalacji gazowej w posadzce. W § 165 ust. 2 warunków technicznych stwierdza się, co następuje:

Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych (…).

 

Jakie kwalifikacje powinien posiadać wykonawca instalacji gazowych?

Wykonawca – niejednokrotnie właściciel firmy − jeśli prowadzi osobiście roboty budowlane, powinien posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, a jeżeli ich nie posiada, to ma obowiązek zatrudnienia takich osób w charakterze kierownika robót w uzgodnieniu z inwestorem. Należy tu zaznaczyć, że obowiązek powołania kierownika budowy/kierownika robót leży po stronie inwestora, który pobiera przed rozpoczęciem robot od uzgodnionej (powołanej) osoby, wymagane przez ustawę, oświadczenie o przyjęciu obowiązków.

 

Kto odpowiada za dopełnienie obowiązku okresowej kontroli instalacji gazowej?

Za fazę eksploatacji (użytkowania) w zakresie instalacji gazowych odpowiedzialni są właściciele lub zarządcy obiektu budowlanego. Obowiązek okresowej kontroli obejmuje również właścicieli i zarządców budynków indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego i letniskowego. Powinni te czynności zlecić osobie uprawnionej. Z przeprowadzonej rocznej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej kontrolujący zobowiązany jest sporządzić protokół i niezwłoczne przekazać zlecającemu (właścicielowi/zarządcy budynku).

 

Na podstawie artykułu opublikowanego w miesięczniku „Inżynier Budownictwa” (1/2022)

Fot. stock.adobe.com/Gudellaphoto