Warto mieć je w podręcznych zakładkach, by szybko i precyzyjnie pozyskiwać informacje niezbędne do budowy, projektowania, użytkowania obiektu budowlanego. Skopiuj, zapisz i korzystaj.

 

 

Warto mieć je w podręcznych zakładkach, by szybko i precyzyjnie pozyskiwać informacje niezbędne do budowy, projektowania, użytkowania obiektu budowlanego. Skopiuj, zapisz i korzystaj.

 

1. Infrastruktura podziemna i naziemna

Dzięki tym linkom będziemy mogli odczytać m.in. infrastrukturę podziemną i nadziemną, projektowane/budowane drogi, pozwolenia na budowę/zgłoszenia, sprawdzić geologię, archeologię, MPZP, studium, decyzje lokalizacyjne, rzędne terenu, osnowę geodezyjną, obliczyć objętość wykopu/nasypu, zobaczymy linie elektroenergetyczne, klasyfikację gruntów, tereny zamknięte; Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wody Polskie, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych; GUNB; GDDKiA, sieć drogowa w tym drogi projektowane jak i w budowie, sprawdzimy fotogrametryczne zdjęcia lotnicze, ceny nieruchomości, mieszkanie+, numeryczny model terenu, grunty Skarbu Państwa, tereny zamknięte, hydranty, oraz wiele innych danych dotyczących konkretnej działki.

Warto pamiętać, że na Geoportalu dostępne są mapy tematyczne (5 warstw): mapa administracyjna, mapa krajobrazowa, mapa hydrograficzna, mapa sozologiczna, mapa ogólnogeograficzna, „Użytki gruntowe”, „Kontury klasyfikacyjne”. W ostatnich dniach dodano nową warstwę „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej” publikującą dane gromadzone przez Administrację Morską.

Dane zostały podzielone na sześć tematów. Poszczególne grupy warstw są domyślnie wyłączone, aby je włączyć należy w drzewku warstw rozwinąć grupę „Dane innych instytucji”, a następnie podgrupę „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej”.

Polecamy filmy instruktażowe jak korzystać z geoportalu oraz poradnik korzystania z e-mapy.

 

2. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN)

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców w zakresie działań związanych z pozyskiwaniem informacji o nieruchomościach.

Od teraz w ZSIN, oprócz nowych numerów Ksiąg Wieczystych, publikowane są również stare numery, które nie zawierają w sobie kodu Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz cyfry kontrolnej. W przypadku takich numerów nie jest aktywne linkowanie do systemu EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

3. Usługa lokalizacji działek ewidencyjnych (ULDK)

ULDK umożliwia lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków. Użytkownik nie musi wiedzieć, w którym powiecie taka działka się znajduje, ani jaka jest struktura bazy powiatowej.

Usługa ULDK na podstawie własnego wykazu baz (serwera katalogowego) i związanych z nimi usług sieciowych potrafi odwołać się do odpowiedniej bazy powiatowej i uzyskać oczekiwaną informację.

 

4. Wyszukiwarki Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych (kliknij link)

 

5. Sprawdzanie księgi wieczystej 

 

6. Sprawdzanie geologii

 

7. Sprawdzanie zagrożeń powodziowych

 

8. System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)

To kompletny system zapewniający wszechstronny dostęp do danych przestrzennych gromadzonych przez administrację morską.

 

9. Cyfrowa mapa geologiczna dna Bałtyku

Baza danych, na bieżąco aktualizowana, składa się z warstw tematycznych, dzięki którym dowiadujemy się więcej o głębokości akwenu, rodzaju osadów występujących na jego dnie, jak również na głębokości kilkuset metrów.

 

10. Mapa Geośrodowiskowa Polski (kliknij w link)

Obszerna baza danych zawiera informacje o miejscach występowania kopalin, gospodarce złożami, wybranych elementach górnictwa, hydrogeologii oraz hydrografii. Baza zawiera także dane o ochronie krajobrazu, zabytkach dziedzictwa kulturowego i stanie geochemicznym powierzchni ziemi. Mapa Geośrodowiskowa Polski jest udostępniana w formie tradycyjnych map analogowych oraz rozbudowanych usług sieciowych.

 

11. Mapy archiwalne, które mogą być potrzebne np. przy legalizcji obiektów budowlanych (kiedy trzeba udowodnić rok budowy).

  • W serwisie Geoportal w ramach grupy warstw „Dane archiwalne” .
     

Dane można pozyskać też w trybie offline. W celu otrzymania dostępu do danych czgik, poza udostępnionymi kanałami online, należy złożyć wniosek o udostępnienie tych materiałów. Niezbędne do złożenia formularze zostały umieszczone na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Szczegóły odnośnie zamawiania znajdziemy tutaj.

 

12. Mobilny Bank Danych o Lasach (kliknij w link)

Podstawową zawartością aplikacji są leśne mapy tematyczne, np. podstawowa, drzewostanowa, form własności, siedlisk leśnych, zbiorowisk roślinnych oraz łowiecka.

Poza mapami branżowymi, użytkownik ma możliwość wyświetlenia np. mapy topograficznej lub ortofotomapy lotniczej/satelitarnej, a także map z zewnętrznych serwisów WMS. Adresy najpopularniejszych serwisów, np. dane o charakterze katastralnym, ortofotomapa czy serwis GDOŚ, są zapisane w aplikacji na stałe, co ułatwia ich wykorzystanie. Inne, dowolne serwisy WMS można podłączyć, wpisując konkretny adres URL, który jest następnie zapamiętywany w aplikacji.
Po wcześniejszym pobraniu odpowiednich danych, aplikacja działa również offline.

 

13. Mapa solarna (kliknij w link)

Mapa solarna pozwala sprawdzić powierzchnię dachu i ilość energii słonecznej, która pada na niego w ciągu roku. Dzięki temu można oszacować opłacalność instalacji paneli fotowoltaicznych. 

 

14. Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)

 

15. Mapa sieci elektroenergetycznej (kliknij w link)

 

16. Baza kolejowa 

 

17. Oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym.

 

18. QGIS - to darmowy program - Wolny i Otwarty System Informacji Geograficznej (kliknij w link)

Są w nim dane z wielu źródeł (np. dane z pomiarów GPS, skany map, dane z geoportal.gov.pl, Google Street View) zobaczycie MPZP, infrastrukturę podziemną i nadziemną. Umożliwia zarządzanie danymi geograficznymi, tworzenie własnych danych, w tym zastosowanie współrzędnych GPS, wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map. Można rysować, obliczać, nawet wyceniać.

Jak pobierzecie program polecamy wtyczki do zagospodarowania przestrzennego (pkt poniżej 19) :
Wtyczka APP stanowi rozszerzenie standardowej funkcjonalności otwartego oprogramowania QGIS.
Wtyczka wspomaga tworzenie danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP), zbiorów APP oraz metadanych zgodnie z przepisami obowiązującymi od 31 października 2020 r. Umożliwia również przeprowadzenie walidacji (kontroli poprawności) przygotowanych dokumentów.
Wtyczka APP posiada następujące funkcjonalności (zobacz film):
  • tworzenie danych dla APP,
  • tworzenie inicjalnego zbioru APP,
  • tworzenie i aktualizacja metadanych dla zbioru APP,
  • weryfikacja poprawności danych dla APP,
  • weryfikacja poprawności zbioru APP,
  • weryfikacja poprawności metadanych dla zbioru APP.

19. Zagospodarowanie przestrzenne - cyfryzacja (kliknij w link)

Portal o cyfryzacji zagospodarowania przestrzennego udostępnia niezbędne informacje oraz narzędzia służące cyfryzacji aktów planowania przestrzennego (APP) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Cyfryzacja APP polega na przetworzeniu danych dotyczących obowiązujących aktów z postaci analogowej do postaci cyfrowej oraz tworzeniu nowych danych APP w postaci cyfrowej, w toku procedury planistycznej.
Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozdział 5a, którego regulacje obowiązują od 31 października 2020 r. Przepisy wprowadzają obowiązek tworzenia danych przestrzennych dla wszystkich APP, wraz z określeniem minimalnego zakresu danych.
 
20. Interaktywna mapa polskich zabytków (kliknij w link)
Informacja o lokalizacji obszarów chronionych ze względu na wpis do księgi A i C rejestru opracowana na podstawie decyzji przesłanych do NID przez WKZ jest dostępna na administrowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa geoportalu będącym częścią krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.
 

Wykaz obiektów i miejsc wpisanych do księgi A rejestru zabytków w formacie pliku CSV można pobrać pod adresem https://dane.gov.pl/dataset/1130, natomiast analogiczny plik z wykazem zabytków archeologicznych wpisanych do księgi C rejestru dostępny jest pod adresem https://dane.gov.pl/dataset/210 Oba wykazy zawierają obiekty, o których informacje prezentowane są na geoportalu NID.

Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - stan na 30 września 2020 r.

 

Tekst: FB PIIB
Śledź kolejne aktualizacje na naszym profilu FB (kliknij link)