Dwudniowe obrady XX Zjazdu Sprawozdawczego PIIB dobiegły końca. Delegaci podjęli 31 uchwał poprzez głosowanie w trybie online.

 

XX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się w dniach 18-19 czerwca 2021 r. Został zrealizowany przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego i na zasadach określonych w statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz przepisami:

  1. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117),
  2. uchwały nr 6/R/21 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zwołania XX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zjazdowi przewodniczył Andrzej Pawłowski, wiceprezes Krajowej Rady PIIB, a funkcję sekretarza sprawowała Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB.

 

Decyzją Krajowego Zjazdu przyjęto sprawozdania organów statutowych Izby z działalności w 2020 r., sprawozdanie finansowe oraz udzielono absolutorium Krajowej Radzie za ten okres działalności.

 

Podjęto także uchwały dotyczące zmian w statucie oraz regulaminach samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

 

Delegaci złożyli 23 wnioski zjazdowe, które zostaną skierowane do rozpatrzenia przez Krajową Radę PIIB.

 

W Zjeździe wzięło udział 186 delegatów na uprawnionych 201, co dało frekwencję 92,54% i oznacza jego prawomocność.

 

Dziękujemy za liczny udział, aktywność i zaangażowanie wszystkim delegatom!

 

Protokół oraz uchwały podjęte podczas obrad Zjazdu zostały podpisane przez Andrzeja Pawłowskiego – wiceprezesa Krajowej Rady PIIB, który przewodniczył Zjazdowi oraz Danutę Gawęcką, która sprawowała funkcję sekretarza Zjazdu. Dokumenty podpisano 22 czerwca 2021 r. w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Kujawskej 1 w Warszawie.

 

 

Tekst: Joanna Karwat
Fot.: Mateusz Piotrowski, stock.adobe.com/pressmaster