15 września br. Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa świętowała Dzień Budowlanych połączony w tym roku z obchodami Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa (2018 EYCE) w Zespole Pałacowo-Parkowym w Wierzchowiskach k/Lublina.

W uroczystości wzięło udział wielu członków Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zaproszeni goście, m.in. Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; Stanisław Żmijan, poseł na Sejm RP; Dariusz Balwierz, Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego; Artur Szymczyk, zastępca Prezydenta Miasta Lublin; Andrzej Łukaszczyk reprezentujący Sławomira Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego; Wojciech Dziedzic, reprezentujący Małgorzatę Wojdę p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie; Anna Halicka, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym Politechniki Lubelskiej; Alicja Siuta-Olcha, prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Środowiska PL, Marek Grabias, prodziekan ds. Studenckich Wydziału Budownictwa i Architektury PL, przewodniczący i przedstawiciele okręgowych rad Mazowieckiej, Małopolskiej, Podkarpackiej i Świętokrzyskiej OIIB. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady  PIIB.

Po otwarciu spotkania i powitaniu gości oraz uczestników, Joanna Gieroba, przewodnicząca Okręgowej Rady Lubelskiej OIIB podkreśliła  znaczenie oraz rolę, jaką odgrywają inżynierowie budownictwa w rozwoju społeczno-gospodarczym państw członkowskich Unii Europejskiej. W szczególności zaś w tworzeniu warstwy kulturowej, która daje podstawę rozwoju społeczeństwa. Unia Europejska  ocenia, że inżynierowie mogą zwiększyć przez swoją pracę dochód narodowy o 2,6%, co oznacza ok. 700 tys. nowych miejsc pracy. Dlatego tak ważna jest promocja pracy inżynierów budownictwa wśród społeczeństwa oraz działania integracyjne środowisk inżynierów i społeczeństwa na poziomie lokalnym.

Przewodnicząca LOIIB nawiązała do obchodów Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa w 2018 r i zaakcentowała zapisy Proklamacji przygotowanej przez European Council of Engineers Chambers (ECEC), przedstawiające działalność inżynierów budownictwa oraz ich rolę w postępie społecznym, gospodarczym i kulturowym.

O roli i znaczeniu inżynierów budownictwa mówił także Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Wspomniał o realizowanych rządowych programach: Mieszkanie Plus  i Mosty dla Regionów. Odniósł się do prowadzonych obecnie prac legislacyjnych dotyczących inżynierów budownictwa oraz zadeklarował chęć współpracy  i współdziałania przy tworzeniu tych ważnych dla środowiska, jak i społeczeństwa aktów prawnych. Złożył także serdeczne życzenia lubelskim inżynierom z okazji ich święta.

 

Zawód inżyniera budownictwa obejmuje bardzo wiele skomplikowanych umiejętności, dotyczy bardzo szerokiej i różnorodnej wiedzy i to właśnie między innymi z tego powodu stał się zawodem zaufania publicznego – zauważył Zbigniew Kledyński, prezes KR PIIB. – Wyróżnikiem takich zawodów jest prawo do stworzenia samorządu zawodowego, który ma swoje określone obowiązki i prawa. Myślę, że to bardzo dobrze, że spotykamy się w takim dniu, że świętujemy to, że jesteśmy razem twórcami pięknych obiektów budowlanych.

Prezes KR PIIB nawiązał także do wypowiedzi A. Sobonia podkreślając  otwartość władz PIIB na współpracę przy tworzeniu aktów prawnych mających wpływ na wykonywanie zawodu przez członków samorządu zawodowego. Złożył członkom Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa najlepsze życzenia pełnej satysfakcji i zadowolenia z wykonywanego zawodu.

O współpracy i wspieraniu członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa mówił także Stanisław Żmijan, poseł na Sejm RP.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie przez Artura Szymczyka, zastępcę Prezydenta Miasta Lublin – Joannie Gierobie, przewodniczącej Okręgowej Rady LOIIB, Medalu 700-lecia Miasta Lublina  w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina.

Uroczystość obchodów Dnia Budowlanych w ramach Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa była także okazją do wręczenia odznaczeń. Złotą Odznaką Honorową PIIB został odznaczony Cezary Jędrak. Srebrne Odznaki Honorowe PIIB otrzymali – Bogdan Kucharski, Zbigniew Miłosz i Tadeusz Wagner.

Uhonorowano także osoby świętujące 50 i 60-lecie nadania uprawnień budowlanych okolicznościowymi medalami oraz pismami gratulacyjnymi od Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa KR PIIB. Osobiście medale i okolicznościowe adresy odebrali: Jerzy Czarniecki,  Zbigniew Figiel, Jan Pietroń i Leszek Tutka.

Podczas uroczystości zostały także ogłoszone wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe wykonane na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa i Architektury oraz na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

W kategorii prac dyplomowych magisterskich laureatem I nagrody został Marek Bogusz za pracę pt. „Analiza statyczna i dynamiczna wiaduktu kolejowego nad drogą krajową DK 17". II miejsce przyznano Pawłowi Klamczyńskiemu za pracę pt. „Analiza przekrycia trybun stadionu piłkarskiego".  III miejsce zajęła Patrycja Chmiel za pracę pt. „Szacowanie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody w systemie dystrybucji na podstawie wybranych parametrów fizykochemicznych". W kategorii prace dyplomowe inżynierskie - I miejsce przyznano  Karolinie Rzepeckiej za pracę pt.  „Studium projektowe hali stalowej dwunawowej", II nagrodę otrzymała Anna Siatecka, która pisała na temat: analizy modalnej kładki dla pieszych i III miejsce przypadło w udziale Magdalenie Wróblewskiej za pracę pt. „Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku banku o kubaturze ogrzewanej 789,4 m3 zlokalizowanego w Trawnikach, w dwóch wariantach".

Obchody Dnia Budowlanych w LOIIB w ramach Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej.