Uchwała Nr 18/20

XIX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 7/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą Nr 24/05 z dnia 18 czerwca 2005 r., uchwałą Nr 37/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., uchwałą Nr 23/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. i uchwałą Nr 28/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. oraz uchwałą Nr 16/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. O terminie posiedzenia komisji należy powiadomić jej członków, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, przesyłając zawiadomienie zawierające termin, miejsce i porządek obrad. W przypadku posiedzenia, o którym mowa w § 5a, zawiadomienie powinno zawierać również instrukcję dotyczącą przebiegu posiedzenia oraz informacje odnośnie danych teleinformatycznych,  w tym danych do logowania, niezbędnych do udziału w posiedzeniu.”,

b) ust.5 otrzymuje brzmienie:

„5. Komisja i jej prezydium decyzje swoje podejmują w drodze uchwał: w formie pisemnej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym, w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, które podpisują przewodniczący i sekretarz. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.”,

c) po ust.5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Przepis ust.5 stosuje się odpowiednio do zespołów orzekających.”,

2) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

㤠5a.

1. Posiedzenia komisji mogą odbywać się w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się członków przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym, w tym telekonferencji lub videokonferencji albo systemów teleinformatycznych, w tym portalu internetowego członków PIIB. Odbycie posiedzenia przy pomocy tych środków musi zapewniać wzajemne porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w posiedzeniu członków komisji oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu. Przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu przewodniczącego posiedzenia. Przewodniczący posiedzenia powinien zapewnić prawidłowy przebieg tak odbytego posiedzenia oraz zaprotokołowania podjętych uchwał. Dopuszcza się podpisanie protokołu oraz uchwał za pomocą podpisów elektronicznych lub w trybie obiegowym.

2. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone wówczas, gdy posiedzenie odbywa się w formie określonej w ust. 1 lub gdy członkowie komisji nie są obecni w jednym miejscu, ale mogą się porozumiewać w szczególności, za pomocą portalu internetowego członków PIIB, telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub każdego innego środka technicznego, zapewniającego bezpośrednie komunikowanie się.

3. W przypadku wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy posiedzenie odbywa się w formie telekonferencji lub videokonferencji, rozpoczęcie formalnego głosowania może zostać poprzedzone poddaniem przez przewodniczącego posiedzenia pod dyskusję przedstawionego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. W razie propozycji zmian do projektu uchwały, ostatecznej redakcji projektu dokonuje przewodniczący posiedzenia i zarządza głosowanie.

4. Odbiór głosu od członków komisji podczas posiedzenia odbywanego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy posiedzenie odbywa się w formie określonej w ust. 1, odbywa się w sposób wskazany przez przewodniczącego posiedzenia, przy czym nie ma przeszkód w ustaleniu różnych środków komunikacji w celu odbioru głosów w jednym głosowaniu. W razie wątpliwości uznaje się, że:

1)      przy komunikowaniu się przy pomocy telekonferencji lub videokonferencji, członkowie komisji oddają swoje głosy ustnie przewodniczącemu posiedzenia;

2)      przy komunikowaniu się drogą elektroniczną, faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej członkowie komisji oddają swój głos za pomocą tych środków komunikacji na wskazany w zarządzeniu głosowania numer telefonu, numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazując jaki głos oddają poprzez ustną wypowiedź przez telefon lub wpis na nośniku elektronicznym „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” oraz wskazanie imienia i nazwiska oraz daty głosowania, a także podpisu (podpisu elektronicznego), jeżeli są do tego warunki techniczne.

5. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący posiedzenia przy pomocy telekonferencji lub videokonferencji, za pośrednictwem portalu internetowego członków PIIB, poczty elektronicznej lub telefonicznie lub ustnie za pomocą narzędzia umożliwiającego porozumiewanie się na odległość informuje członków komisji o wynikach głosowania.

6. Podejmowanie uchwał w sposób, o którym mowa w ust. 1 może dotyczyć spraw, które wymagają tajnego głosowania jeżeli zastosowane środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapewniają zachowanie tajności.

7. Na wniosek przewodniczącego komisji, komisja może podejmować uchwały poza posiedzeniem. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem następuje w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności portalu internetowego członków PIIB, poczty elektronicznej lub faksu.

8. Wniosek o podjęcie uchwały w trybie obiegowym oraz projekty uchwał, które mają zostać podjęte w trybie obiegowym doręczane są, wraz z uzasadnieniem, wszystkim członkom komisji w portalu internetowym członków PIIB, na wskazany przez członka komisji adres korespondencyjny, albo faksem lub pocztą elektroniczną, jeżeli poszczególni członkowie komisji uprzednio wyrazili zgodę na elektroniczną formę zawiadomienia podając adres poczty elektronicznej lub numer faksu, na jaki takie zawiadomienie powinno zostać wysłane.

9. W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wniosek o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dostarczane są wszystkim członkom komisji w portalu internetowym członków PIIB, pocztą elektroniczną lub faksem.

10. W przypadku wniosku o podjęcie uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien zostać oznaczony termin oddawania głosów oraz szczegółowy opis, w jaki sposób członkowie komisji mogą oddawać głosy. Termin ten nie może być krótszy niż trzy dni od daty doręczenia wniosku o podjęcie uchwały.

11. Komisja podejmuje uchwały w trybie obiegowym w ten sposób, iż każdy
z biorących udział w głosowaniu członek komisji składa podpis na projekcie uchwały poddanej pod głosowanie. Składając podpis członek komisji powinien jednoznacznie zaznaczyć, czy głosuje „za” lub „przeciw” uchwale bądź „wstrzymał się” od głosu. Brak takiego zaznaczenia spowoduje, że głos będzie uważany za nieoddany. W przypadku podejmowania uchwał w trybie obiegowym, głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą, z chwilą upływu oznaczonego terminu oddawania głosów lub odpowiednio z datą otrzymania przez przewodniczącego komisji egzemplarzy uchwały podpisanych przez wszystkich członków komisji, cokolwiek nastąpi wcześniej.

12. Komisja podejmuje uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu członków komisji oddaje głos w portalu internetowym członków PIIB, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub faksem na wskazany numer, załączając do wiadomości projekt uchwały poddanej pod głosowanie i zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje „za” czy „przeciw” uchwale bądź „wstrzymał się” od głosu. W braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały - uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków komisji biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.

13. Komisja może również podejmować uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi członkami komisji biorącymi udział w głosowaniu, w tym videokonferencję lub telekonferencję. Z tak przeprowadzonego głosowania przewodniczący komisji sporządza protokół zawierający treść podjętych uchwał i wyniki głosowania.

14. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1-13 jest ważna, gdy wszyscy członkowie komisji zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały w trybie określonym w ust.1-13.

15. Obecność członków komisji przy podejmowaniu uchwały z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość ustala się na podstawie liczby członków biorących udział w głosowaniu.

16. Przepisy ust.1-15 stosuje się odpowiednio do składów orzekających.”.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.