Uchwała Nr 3/20

XIX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2019.

Na podstawie art. 31 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2019.
  2. W skład sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 wchodzi, w szczególności:

1)      sprawozdanie z działalności merytorycznej,

2)      bilans za rok 2019,

3)      rachunek zysków i strat za rok 2019,

4)      informacja dodatkowa.

  1. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.
  2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności w roku 2019 przeznacza się w całości na działalność statutową.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały