Uchwała Nr 1/20

XIX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2020 r.

w sprawie regulaminu XIX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), § 10 ust. 4 statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, w związku z art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695 oraz 875) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się regulamin XIX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały