Uchwała Nr 33/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
piątek, 04 lipca 2014

Uchwała Nr 33/14

XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 28 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz.  932 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 

W uchwale Nr 15/12 XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zakupu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionej uchwałą Nr 31/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. w § 1 ust.5 otrzymuje brzmienie:

 

„5. Upoważnia się Krajową Radę do dokonania zmian w budżecie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2014 i 2015 związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.”.

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się Krajową Radę do złożenia sprawozdania z wykonania niniejszej uchwały na najbliższym Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.