Uchwała Nr 32/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2014-2018. Drukuj
piątek, 04 lipca 2014

Uchwała Nr 32/14

 

XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 28 czerwca 2014 r.

 

w sprawie przyjęcia programu działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2014-2018.

 

Na podstawie art. 31 pkt 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Uchwala się program działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2014-2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
  2. Upoważnia się Krajową Radę do uzupełninia programu, o którym mowa w ust.1, stosownie do dyskusji na Krajowym Zjeździe.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały