Uchwała Nr 23/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
piątek, 04 lipca 2014

Uchwała Nr 23/14

 

XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 27 czerwca 2014 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

W statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącym załącznik do uchwały nr 1 z dnia 27 września 2002 r. I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej uchwałą Nr 3/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 25/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą Nr 31/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., uchwałą nr 15/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. oraz uchwałą nr 19/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 6 ust.1otrzymuje brzmienie:

 

„1. Krajowa Izba i okręgowe izby mają prawo do używania znaku oraz przyznawania nagród, odznak i medali ustanowionych uchwałą Krajowego Zjazdu Izby.”,

 

2) w § 7 ust.1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

 

„6) przyznawanie członkom Izby, a także innym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w tym organizacjom społecznym i gospodarczym nagród, odznak i medali ustanowionych uchwałą Krajowego Zjazdu Izby.”.

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: piątek, 04 lipca 2014