Uchwała Nr 14/14

 

XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 27 czerwca 2014 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2013.

 

Na podstawie art. 31 pkt 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Udziela się absolutorium Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2013.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.