Uchwała Nr 9/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2013. Drukuj
piątek, 04 lipca 2014

Uchwała Nr 9/14

 

XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 27 czerwca 2014 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2013.

 

Na podstawie art. 31 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

 1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2013.
 2. W skład sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 wchodzi, w szczególności:
  1) sprawozdanie z działalności merytorycznej,
  2) bilans za rok 2013,
  3) rachunek zysków i strat za rok 2013,
  4) informacja dodatkowa.
 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.
 4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności w roku 2013 przeznacza się w całości na działalność statutową.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały

Poprawiony: piątek, 04 lipca 2014