Uchwała nr 24/R/18
Krajowej Rady  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zespołu do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

 

Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) oraz na podstawie § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.

 

W uchwale nr 22/R/15 Krajowej Rady PIIB z dnia 21 października 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ulicy Kujawskiej 1 w Warszawie  wprowadza się następujące zmiany:
w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zespół jest organem doradczym Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o charakterze doraźnym powołanym, w szczególności,  w celu przygotowywania projektów uchwał Krajowej Rady oraz Prezydium Krajowej Rady niezbędnych do należytego wykonania przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ulicy Kujawskiej 1, zwanego dalej „budynkiem”.”
w § 2 ust. 2 punkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) monitoring przygotowywanych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na przebudowę i modernizację oraz pozwolenia na użytkowanie budynku,”
w § 2 ust. 2 punkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) monitoring zawartych umów i decyzji administracyjnych związanych z                                                         
wykonaniem przebudowy i modernizacji budynku,”
w § 2 ust. 2 punkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) przekazywanie i aktualizacja dokumentów niezbędnych do przygotowania           
preliminarza wydatków.”

 

§ 2.


W Regulaminie zamawiania robót budowlanych, usług i dostaw związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ulicy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, stanowiącym załącznik do uchwały nr 22/R/15 z dnia 21 października 2015 r., wprowadza się następującą zmianę:
w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przed zaproszeniem do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym Zespół może przeprowadzać wstępną kwalifikację wykonawców.”.

 


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.