załącznik do uchwały

 

Uchwała nr 9/R/17
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie wniosków i ustaleń z kontroli przeprowadzonych
przez Krajową Komisję Rewizyjną.

Na podstawie § 3 pkt 27 regulaminu Krajowej Rady PIIB w związku z §9 pkt 1) i 2) Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:

§ 1.

1. 4 ustalenia i 4 wnioski pokontrolne zawarte w protokole z kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem w 2016 r.:
Ustalenie nr 1      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 2      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 3      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 4      –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 1       –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 2       –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 3       –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 4       –     przyjąć do wiadomości

2. 8 ustaleń i 5 wniosków pokontrolnych zawartych w protokole z kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną w zakresie działalności biura Krajowej Rady w 2016 r.:

Ustalenie nr 1      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 2      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 3      –     przyjąć do wiadomości i realizacji
Ustalenie nr 4      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 5      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 6      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 7      –     przyjąć do wiadomości i realizacji
Ustalenie nr 8   –    przyjąć do wiadomości. Dotychczasowy wybór biegłego rewidenta nie naruszał zasad  przyjętych w Izbie w sprawie jego wyboru.
Wniosek nr 1       –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 2       –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 3       –     przyjąć do wiadomości  
Wniosek nr 4       –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 5       –     przyjąć do wiadomości

3. 2 ustalenia i 2 wnioski pokontrolne zawarte w protokole z kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną w zakresie działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2016 r.:

Ustalenie nr 1      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 2      –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 1       –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 2       –     przyjąć do wiadomości

4. 2 ustalenia i 2 wnioski pokontrolne zawarte w protokole z kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną w zakresie działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2016 r.:

Ustalenie nr 1      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 2      –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 1       –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 2       –     przyjąć do wiadomości

5. 7 ustaleń i 2 wnioski pokontrolne zawarte w protokole z kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną w zakresie działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2016 r.:

Ustalenie nr 1      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 2      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 3      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 4      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 5      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 6      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 7      –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 1       –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 2       –     przyjąć do wiadomości

6. 16 ustaleń i 4 wnioski pokontrolne zawarte w protokole z kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną  w zakresie działalności Krajowej Rady w 2016 r., w tym realizacji uchwał XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, Krajowej Rady, Prezydium KR, przestrzegania Statutu i regulaminów:

Ustalenie nr 1      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 2      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 3      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 4      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 5      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 6      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 7      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 8      –     przyjąć do wiadomości i realizacji
Ustalenie nr 9      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 10    –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 11    –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 12    –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 13    –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 14    –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 15    –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 16    –     przyjąć do wiadomości i realizacji
Wniosek nr 1       –    przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 2       –    przyjąć do wiadomości i realizacji
Wniosek nr 3       –    przyjąć do wiadomości i realizacji
Wniosek nr 4       –    przyjąć do wiadomości i realizacji

7. 12 ustaleń, 1 zalecenie i 4 wnioski pokontrolne zawarte w protokole z kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną w zakresie finansów oraz realizacji budżetu w 2016 r.:

Ustalenie nr 1      –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 2      –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 3      –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 4      –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 5      –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 6      –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 7      –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 8      –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 9      –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 10    –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 11    –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 12    –    zalecenie z kontroli za 2015 rok (pkt 11.2) jest realizowane.


W 2016 roku firma Entim, zarządzająca programem Budinfo,  zmodyfikowała i umożliwiła wykonanie raportu wiekowania  widniejących sald na rozrachunkach z członkami PIIB. W roku 2017 podjęto kolejne działania, m.in. dotyczące możliwości zaliczenia przedawnionych zobowiązań wobec członków, do przychodów PIIB.


Zalecenie nr 1     –    przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 1       –    przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 2       –    przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 3       –    przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 4       –    przyjąć do wiadomości i realizacji w ramach możliwości finansowych Krajowej Rady

8. 6 ustaleń i 2 wnioski pokontrolne zawarte w protokole z kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną w zakresie wyboru, zakupu i przeprowadzenia remontu budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1:

Ustalenie nr 1     –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 2     –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 3     –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 4     –    odrzucić
Ustalenie nr 5     –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 6     –    przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 1      –    przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 2      –    przyjąć do wiadomości

§ 2.


Załącznik do niniejszej uchwały stanowią ustalenia pokontrolne i wnioski Krajowej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w zakresie: prawidłowości zarządzania majątkiem w 2016 r.; działalności Krajowego Biura PIIB w 2016 r.; działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2016 r.; działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2016 r.; działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2016 r.; działalności Krajowej Rady w 2016 r., w tym realizacji uchwał XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, Krajowej Rady, Prezydium KR, przestrzegania Statutu i regulaminów; finansów oraz realizacji budżetu w 2016 r.; wyboru, zakupu i przeprowadzenia remontu budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.